با نوک انگشتش میکشید رو شیار کسم,کامل خیس شد

0 views
0%

با نوک انگشتش میکشید رو شیار کسم,کامل خیس شد

دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس گفت با هم کنار هم انداختن پسره اسپانیای بود گفتم اخه چرا دنیا گفت دلش می خواست تو هم نبودی گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم
شرتم کامل خیس شده بود
چشای سبزش وقتی شلوارمو در میاوردم بهم خیره شده بود. شهوتو توش میدیدم. کنارش دراز کشیدم دستشو برد تو شرتم. دیگه نمیتونستم جلو صدامو بگیرم. شرتم کامل خیس شده بود. با نوک انگشتش میکشید رو شیار کسم و من تقریبا جیغ میکشیدم. دستمو بردم سمت کیرش و چنگش زدم از رو شلوار. یه اخ گفتو لبخند زد نگام کرد گفت چه خبرته. بند گرم کنشو گرفتمو کشیدم طرف پایین خودش کمک کرد و شلوار و شورتشو در آورد. کیرش وحشی و بی قرار جلو روم ظاهر شد محکم تو دستام گرفتمو فشارش میدادم. سفت سفت بود. همزمان با هم شروع کردیم به مالوندن. اون اروم و با حوصله انگشتشو میمالید به چوچولم و تقطه حساسمو پیدا کرده بود. نتیجش میشد این که منم وحشیانه کیرشو فشار میدادم. هم زمان ازش لب گرفتم خیلی حال میداد این بوس های طولانی. لبامو رو چونه هاش حرکت دادم و بردم سمت گردنش. سرمو با دست هول داد سمت پایین سکس ایرانی صورتمو رسید نزدیک شکمش. جهت دراز کشیدنمو عوض کردم طوری که پاهام نزدیک سرش باشه و صورت منم رو شکمش تا بتونه با دستاش کارشو ادامه بده.

با نوک انگشتش میکشید رو شیار کسم,کامل خیس شد

کیرشو هول دادم تو دهنم
چنتا بوس از عضلات شکمش کردمو دهنمو بردم نزدیک کیرش. سر کیرشو هول دادم تو دهنمو شروع کردم به میک زدن. هر چند لحظه یه بار دهنمو جدا میکردمو باز میک میزدم. اونم بیکار نبود و همچنان دستش رو چوچولم فشار میاورد. با دستام بیضه هاشو گرفتمو سعی کردم کیرشو تو دهنم جا بدم. بعضی وقتا هم با زبون اروم میکشیدم زیر کیرش. داشتم از ذره ذرش تو دهنم لذت میبردم. دیگه اب کسسم اینقد زیاد شده بود که بغل های رونهامم خیس کرده بود و دست عشقمم خیس بود. جریان لذتی که واسه چند دقیقه مداوم رو کسم بود کار خودشو کرد و زود تر از اون چیزی که فکرشو بکنم داشتم ارضا میشدم تند شدن نفسهام. تکونهایی که شروع شده بود باعث شد بفهمه دارم ارضا میشم. منو کشید تو بغلش و محکم به سینش فشار داد. با دستش محکمتر کسمو مالید و با چنتا تکون ارضا شدم. چند لحظه انگار تو این دنیا نبودم و بیهوش شدم. وقتی چشامو باز کردم دیدم بین بازوهای قوی و امن عشقمم

یه زبون خیس و نرم دور کیرم

دستمو گذاشت رو کیرش و گفت بمال. چند دقیقه بعد اونم ارضا شد. نبض زدن و تکون های کیرش تو دستم وقتی که ارضا میشد رو هیچ وقت فراموش نمیکنم
از جاش بلند شد و یه نخ سیگار روشن کرد. منم سست و بیحال افتاده بودم و به اندامش نگاه میکردم که لخت جلو چشمم بود. خیلی زود تبدیل شد به همون پسر خونسرد و اروم. لباساشو پوشید و به منم گفت که حاضر شم. نگاه کردم دیدم ساعت 8 شده و باید برم خونه دیگه.
cumshot,babe,blowjob,doggystyle,missionary,taboo,big-cock,big-dick,throatfuck,small-tits,forbidden,avi-love,zac-wild,deeptaboo

From:
Date: March 19, 2020