Download complete video now!

تا نكنى توش من ارضا نميشم توی چشم بودم البته همین الان

0 views
0%

تا نكنى توش من ارضا نميشم

اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس گفت با هم کنار هم انداختن پسره اسپانیای بود گفتم اخه چرا دنیا گفت دلش می خواست تو هم نبودی گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیرمو دادم واسم خورد همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ابمو ریختم تو کسش اونم گفتش قرص می خورم
منو انگشت میزدن

تا نكنى توش من ارضا نميشم

اول راهنمایی بودم من توی شهری زندگی میکنم که اکثرشون سبزه هست ولی بدن من سفیده خیلی توی چشم بودم البته همین الان هم هستم دوستام وقتی منو میبینن و با من یک مدتی هستن قرار سکسی میزارن من با سکس اشنا نشده بودم فقط در سطح کشیدن پایین و لاپایی گذاشتن بودم بیشتر توی مدرسه منو انگشت میزدن و هی سر کلاس ها کونمو مالش میدادن خوب منم چیزی نمیگفتم چون بد نمیدونستم یک سکس ایرانی روز من داشتم از مدرسه به خونمون میرفتم که وسط راه یکی از همکلاسی های بیشعور قلدرومون با یکی دیگه از رفیقاش پشت بازوی منو گرفتن من اول فکر کردم میخواد دعوا بهش گفتم اگه با من دعوا کنی فردا مادرمو میارم بیچارت کنه ولی اون توجهی نکرد گفت هیچی گوهی نمیتونی بخوری منو بردن من با خودم گفتم اینا میخوان چکار کنن دیونه ها تا اون بیشعور رفت توی دستشویی من با رفیقش موندم اون رفیقش که اسمش ایمان بود منو حل داد توی دستشوی من از پله 5 پرت شدم پایین محکم داد زدم کثافت

کیرشو فشار داد تو کوسم

چرا حل میدی ببین افتادم شلوارم کثیف شد تا اومدم بالا ایمان درو بست از پشت

لخت سمتم حمله کرد
من حالا من مونده بودم با این بیشعور قلدر اقا ما تا چشممون افتاد به حسین فک مون افتاد اخه جلوی من لخت ایستاده بود من همینجوری مات مونده بودم که دیدم سمتم حمله کرد از خودم استقامت نشون دادم محکم به من سیلی زده خیلی دردم گرفت اینقدر بود که داشتم گریه میکردم با حالت گریه گفتم تورو هرکی که دوست داری ولم کن تا برم اما اون کثافت گفت بابد یک دست بدی تا ولت کنمبه هر ضرب و زوری بود شلوارمو از تنم کند کیر اشغالشو خیس کرد و میخواست بزاره توی کونم منم اینقدر سفت گرفتم که نذاشتم تو بره به لاپای راضی شد و توی الای پای من عقب جلو کرد که بالخره ابش اومد دوباره بهم حمله کرد منم نامردی نکردم یکی محکم زدم توی سرش ولی اون باز منو زد

بابد یک دست بدی تا ولت کنم
برام خیلی تلخ و سخت بودکه بنویسم البته خاطره شیرین توی سکس زیاد دارم همشونم با پسر هاست
verified profile,blonde,hot,bikini,milf,amateur,homemade,curvy,POV,family,reality,taboo,big-dick,perfect-ass,step-son,step-mom,point-of-view,home-video,big-natural-tits,step-mother,big-natural-boobs

From:
Date: March 19, 2020