ساک زدن جی جی ایرانی آبتو میاره مشکی با ی شال آبی روشن

0 views
0%

ساک زدن جی جی ایرانی آبتو میاره

هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

خانه دانشجویی و جنده
من اسمم باربد دانشجو مهندسی نرم افزار هستم اینجا دانشجوم و خونه پدریم تهرانه. 14تیر امسال که امتحانات ترم بهمن تموم شد منو سینا(سینا هم خونه ایمه)واسه اینکه خستگی امتحانات و یک ترم پراز درس و تحقیق رو از تن به در کنیم قرار گذاشتیم شب ی کس بیاریم بکنیم.دوتا محل پایین تر از خونه منو سینا یه زنیه به اسم شهره خانوم که خونه تیمی داره و منو سینا همیشه میریم پیش اون واسه کس و کون کردن اما این بار فرق میکرد اینبار میخواستیم یکی رو بیاریم خونه خودمون و دیگه نریم خونه شهره جون.به هزار زور و زحمت و پول اضافه دادن شهره رو راضی کردیم که یکی رو واسه امشب برامون جور کنه.شهره به سینا زنگ زدو گفت ی زنی به اسم شهلا رو برامون جور کرده و قرار شد ساعت11شب بیاد وتا فردا صبح پیشمون بمونه.ساعت 11سینا رفت دنبال شهلا

ساک زدن جی جی ایرانی آبتو میاره

شهلا ی زن با25سال سن که شوهر داشت اما شوهرش معتاد و کارتون خواب بود.قدش حدود165 و بدن پری داشت باسنش پهن و قلمبه بود پوستش سبزه روشن بود خلاصه ی تیکه به تمام معنا بود.
قبل از اینکه سینا بره دنبال شهلا بهش گفتم که اول من میکنمش چون دوس ندارم تو حسابی گشادش کنی و آبتو بریزی تو کس و کونش سینا قبول کرد.من تو خونه منتظر بودم که ساعت11/30سینا و شهلا اومدن خونه.شهلا که وارد خونه شد با من روبوسی کرد که دیدم سینا داره از پشت انگشتش میکنه و شهلا ی لبخند ملایم به سینا زد.شهلا ی مانتو کوتاه و تنگ مشکی با ی شال آبی روشن سرش بود.کونش میخواست مانتوشو پاره کنه و بزنه بیرون.
بعد از روبوسی شهلا نشست رو کاناپه ومن رفتم شربت آلبالو درست کردمو براش آوردم .باور کنید همچین جنده ای رو تاحالا ندیده بودم.بعد از ی رب من دست شهلا رو گرفتم و با هم بلند شدیم و به سینا گفتم بره اتاق جلویه و منو شهلا با هم رفتیم اتاق تهی.
من ی شلوارک با ی رکابی تنم بود.همینکه شهلا وارد اتاق شد من از پشت بهش چسبیدم و کیرمو از زیر شلوارک بهش میمالوندم وبعد دستمو دور شکمش حلقه زدم و سینمو به پشتش میمالوندم و با زانوم آروم میکوبوندم تو کونش سکس ایرانی ی جوری که صدای کونشو بشنوم اونم همش بلند میخندید و منو حشری تر میکرد.
همونجوری که از پشت بهش چسبیده بودم دستمو از دور شکمش آزاد کردم و دو دستی از رو مانتو سینه هاشو میمالوندم و ازش لب میگرفتم.
مالوندن سینه هاش که تموم شد با هر دودستم لپای کونشو میگرفتم و فشار میدادم و محکم میزدم روشون.سرپا که کارمون تموم شد ی لب خوشگل از هم گرفتیم و رفتیم به طرف ته اتاق آخه تخت من اونجا بود.
رسیدیم پای تخت بازم از جلو به هم چسبیدیم و شروع کردیم به لب گرفتن.من شهلا رو آروم خوابوندم رو تخت و خودمو انداختم روش و از رو لباسا کیرمو بهش میمالوندم و اونم چشاشو شهلا میکرد دیگه کیرم داشت شرتمو پاره میکردو حسابی قرمز شده بود.مانتوشو از تنش درآوردم .وااااااااااای ی شلوار جین آبی تنگ با ی تاپ نارنجی تنش بود .سینه هاش گنده بودن فکر کنم سایزشون80بود.از رو شلوارش دستمو بردم و کون و کسشو میمالوندم و از رو تاپ سینه هاشو میخوردم.

مثل جنده ها ساک میزد

کیرمو تا ته کردمش تو حلقش
شهلا گفت لباسمو در بیارم منم شلوارکمو در آوردم واون رکابیمو از تنم درآورد.به همون حالت دوباره ولو شدم رو شهلا و حسابی با هم پا بازی و لب بازی میکردیم.
شروع کردم به در آوردن شلوار و تاپش.ی شورت و سوتین بنفش پوشیده بود که اونارم درآوردم و شرتشو انداختم دور گردنم.
حسابی کیرم شق شده بود به شهلا گفتم برام ساک بزنه اولش قبول نکرد و میگفت تاحالا واسه هیچکی نخورده اما با اصرار من قبول کرد که بخوره.کیرمو گذاشتم تو دهنش و تا ته کردمش تو حلقش با دستش اشاره داد که داره حالش به هم میخوره منم کیرمو در آوردم و دوباره فرو کردم تو دهنش اما این بار تا ته نبردمش تو.
کیرمو که حسابی خورد خوابوندمش و رفتم رو سینش و کیرمو گذاشتم لای پستوناش و حسابی عقب جلو میکردم.شهلا گفت که نوبت منه تا براش کسشو بخورم.
رفتم سراغ کسش و براش لیسش زدم و با زبوم با چوچولش بازی میکردم و کسشو کنکاش میکردم که صدای آه آهش بلند شد .بر عکسش کردم و با انگشتم سوراخ کونشو براش گایش میدادم و زبونمو تا ته فرو کردم تو سوراخ کونش .به به چه عطری داشت آدمو شهوتی میکرد.با سیلی میزدم رو کونش و حسابی سرخش کرد.سرمو تو کونش میغلتوندم و با هم کلی میخندیدیم.
رفتم دم گوشش و آروم بهش گفتم امشب میخوام زنم بشی و اونم با صدای گرفتش و چشای شهلاش گفت باربد جون توهم باید امشب عروسم کنی همینو که گفت حشری تر شدم و رفتم دم در اتاق و به سینا گفتم برام ی کاندوم بیاره.سینا ی کاندوم تاخیری برام آورد و به شهلا دادم تا خودش برام نصبش کنه و روش دراز کشیدمو کیرمو فرو کردم تو کسش چنتا تلمبه اول رو آروم زدم تا ماهیچه های کسش در گیر بشن بعد از چنتا تلمبه شروع کردم به صورت عمقی تلمبه زدن که دیگه صداش بلند شدو فحشم میداد از بس که حشری بود همش بلند بلند حرف میرد.منو شهلا مثل ی زنو شوهر به هم پیچیده بودیم و من داشتم کسشو میکردم.

کیرمو کوبوندم تو کسش
راستی یادم رفت که بگم من علاقه ی خاصی به کون دارم.کسشو که حسابی گاییدم کاندومو از کیرم درآوردمو رفتم سراغ کونش.به حالت سگی برام زانو زد و من پشتش رو زانوم وایستاده بودم و کیرمو آروم گذاشتم در سوراخ کونش خواستم اذیتش کنم با خشک یهو کیرمو تا ته ته فرو کردم تو کونش که جیغش بلند شد و سینا اومد پشت در اتاق و گفت باربد آرومتر الان همسایه ها میفهمن.کیرمو در آوردم و با آب دهنم یکم براش خیسش کردمو دوباره فرو کردم تو کونش اول آروم اما بعد از چند لحظه به شدت و مثل دیوونه ها تلمبه میزدم احساس میکردم که کمرم داره خورد میشه.حدودا نیم ساعت بصورتهای مختلف کونشو گاییدم که داشت آبم میومد .درحالتی که کیرم تو کونش بود بهش گفتم شهلا جون آبم داره میاد کجا بریزم اونم گفت بریزم رو کمرش اما من دوست داشتم بریزم تو کونش بهش چیزی نگفتم همینکه آبم اومد کیرمو محکم فرو کردم تو کونش و تا ته بردم تو و مکث کردم شهلا گفت احساس میکنم ی چیز گرمی داره میره توکونم منم با ی لبخند گفتم عزیزم آبمه که داره میریزمش ته کونت اونم میخواست بلند شه که من به زور گرفتم و خوابوندمش هنوز کیرم تو کونش بود و داشت آبش میومد .با ور کنین اینقدر آبم زیاد بود که از کونش زد بیرون منم کیرمو فشار میدادم که نریزه بیرون.آب که زد بیرون کیرمو چند بار پشت سر هم در میاوردم و دوباره فرو میکردم .دیگه هردوتامون نا نداشتیم که بلند شیم و رو هم ولو شدیم و شروع کردیم به لب خوردن.سینا اومد پشت در اتاق و گفت باربد چی شد نوبت من نرسید من دیگه حالی نداشتم بلند شدمو شرتمو پوشیدم شهلا همونجوری رو تخت ولو شده بود خیلی دلم براش میسوخت آخه باید به سینا هم ی حال اساسی میداد .سینا تو سکس خیلی خشنه و اصلا به طرفش رحم نمیکنه.باور کنین صبح که از خواب بیدار شد و خواست بره شل میزد و نمیتونست درست حسابی راه بره اما گفت که تا حالا هیچ سکس به این خوبی نداشته.صبح که خواست بره ی تراول 50هزاری گذاشتم تو سوتینش و یکم مالوندمش وتا دم در از پشت انگشتش میکردمو رو کونش میزدم و اونم همش میخندید .دم در که خواست بره بیرون ی لب ازش گرفتم و محکم کیرمو کوبوندم تو کسش و رفت.راستی سیناو شهلادیشب تا صبح نزاشتن بخوابم به حدی که صدای گریه آه و ناله شهلا تا چهارتا خونه اونور تر میرفت

facial,teen,hardcore,babe,petite,blowjob,handjob,brunette,shaved,squirt,deepthroat,gonzo,cum-swallowing,ball-licking,couples,missionary,reverse-cowgirl,doggy-style,small-tits,hd-video

From:
Date: March 17, 2020