حشری شده بود و مست کیر لبام بی اختیار دراز کشیدم اومد

0 views
0%

حشری شده بود و مست کیر

خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده
کیرم داشت منفجر میشد
اسمش سارا بود توی چت باهم اشنا شدیم و 2 سال ازم بزرگتر بود،ندیده بودمش ولی کم کم بهش حس پیدا کردم دوست داشتم داشته باشمش ، از حرفاش معلوم بود خیلی حشریه بلاخره بعد رد و بدل کردن عکس و شماره با هم قرار گذاشتیم توی پارک! یه دختر اندامی قد متوسط با باسن خوش فرم و پاهایی ک روناش دلبری میکرد و حرف زدنش یه ناز و عشوه ی خاصی داشت اونم انگار ازم خوشش اومده بودچندتا قرار اول تو پارک و پاساژ گذاشت و شبا کارمون شده بود سکس چت هم هر موقع فرصتی پیدا میشد میچسبیدیم بهم و لب بازی و میمالوندمش حسابی وقتی سینه هاشو میمالوندم ناله های ریزش دیوونم میکرد جوری بود ک تا شب از شق درد میمرد. ادرس خونمونو براش اسمس کردم مادرم و خواهرام ک رفتن بعد نیم ساعت زنگ زد که من رسیدم و کجا بیام که رفتم سر کوچه و چندتا چیپس و رانی خریدم بهش زنگ زدم و گفتم پشت سرم با فاصله بیا ،تا رسید تو چسبیدیم بهم و لبای همدیگرو حسابی خوردیم ، یه ایی کرد که همونجا شق کردم سرشو اورد بالا دیدم چشاش خماره تو چشاش زل زدم که آمد سمت لبام بی اختیار دراز کشیدم اومد روم و لبای همدیگرو حسابی میخوردیم دستمو پشت کمرش حرکت میدادم و باسنشو چنگ میزدم کیرم لای پاهش داشت منفجر میشد از رو تاپ سینه هاشو میمالوندم ، جامونو عوض کردیم همونجور ک لب تو لب بودیم خوابوندمش و پاهاشو دادم بالا و خودمو لای پاهاش جا دادم،انگار هیچکدوممون نمیخواست لبای همدیگرو ول کنی با دستام سینه هاشو میمالوندم خودمو به تنش میکشیدم،کیرمو از رو لباس به لای پاهاش فشار میدادم جفتمون چشامون بسته بود دستمو بردم لای پاهاش که اه و نالش در اومد با صدای نازش حشریتر میشدم یکم از رو شلوار مالوندم کوسشو که دیدم داره لبامو گاز سکس ایرانی میگیره دستمو از رو کوسش برداشتم تاپشو دراوردم سوتین مشکیش به تن سفیدش جذابیت خاصی میداد میمالوندم سینه هاشو دیگه تو حال خودش نبود سوتینشو دراوردم نوک صورتی بود نوکشون کاملا برجسته شده بود عین بچه که از سینه ی مادرش شیر میخوره داشتم سینه هاشو میخوردم و چنگ میزدم،از زیر سینه هاش میلیسیدم و میرفتم به سمت نوک سینه هاش به نوک سینه هاش که میرسیدم یه گاز کوچولو میگرفتم و نوک سینه هاشو با دندونم میکشیدم،چشاش باز نمیشد از لذت مدام لباشو گاز میگرفت و اه میکشید که منم حشریتر میکرد با صداش

حشری شده بود و مست کیر

شورتش خیس خیس بود
دستمو گذاشتم رو شورتش خیس خیس بود معلوم بود ارضا شده بود مالوندمش داشت فریاد میزد دستمو کردم تو شورتش انگشتمو لای خط کوسش میکشیدم و همزمان سینه هاشو میمالوندم ،لخت لخت دراز کشیده بود جلوم روناش طوری بود ک ادم دوست داشت بخورتشون فقط کوس صورتیه خیسش ک دیگه هیچی سینه هاشو لیسیدم ،جفت سینه هاشو گرفتم تو مشتم و شکمشو میلیسیدم … با سوراخ نافش بازی میکردم و رفتم پایینتر زبونمو میکشیدم روی رونای خوش تراشش و گاز میگرفتم بالای کوسشو میلیسیدم پاهاشو دادم بالا کوس صورتیشو خوب نگاه کردم خوردنی بود زبونمو یواش میکردم لاش و بالا پایین میکردم زبونمو تا ته میکردم تو کوسش پاهاشو دور سرم قلاب کرده بود داشت به خودش میپیچید و نمیذاشت بخورم که من پاهاشو گرفتم و با زور زبونمو تو کوسش میچرخوندم چوچولشو پیدا کردم با زبونم باهاش بازی میکردم یکدفعه دهنم داغ شد یهو گفت من کیر میخوام از روی شورت کیرمو میمالوند و بهم نگاه میکرد دستشو برد تو شورتم کیرمو گیرفت تقریبا نفسم بالا نمیومد،سرشو بوسید بعد لیس زد از سرش میلیسید تا خایه هام با خایه هام ور میرفت حسابی تف مالی کرد کیرمو سرشو کرد تو دهنش ،یکمی خایه هامو لیسید ازین کار خوشش میومد میکرد تو دهنش و مک میزد منم با کیرم میزدم رو صورتش میخندید و میگفت نکن

با نوک انگشتش میکشید رو شیار کسم,کامل خیس شد

من زیر خوابیدم پاهاشو وا کردم از هم لای کوسشو با دستم باز کردم و زبونمو تا ته کردم توش و بالا پایین میکردم کیرم تو دستاش بود داشت میمالوند و با حرص خایه هامو مک میزد گفتم دوس دارم کیرمو تا ته بکنم توش, گفت بکن خیلی حشری شده بود و مست کیر, یکم انگشت کردم توش اول با یه انگشت بعد کم کم دوتا .. ترس داشتم یکم اونم تو دنیای خودش بود داشت لذت میبرد از روم بلندش کردم خوابوندمش پاهاشو باز کردم نشستم لای پاهاش

کیرمو کردم تو کوسش
کیرمو گذاشتم رو کوسش و میمالیدم به کوسش لاشو باز میکردم و سرشو میمالیدم به لبه هاش داشت دیوونه میشد گفت بکن تو گفتم خواهش کن تا بکنم, گفت خواهش میکنم, گفتم اسممو بیار بگو خواهش میکنم بکن تو کوسم, انقدر حشری بود گفت خواهش میکنم بکن تو کوسم دارم دیوونه میشم منم سر کیرمو کردم تو کوسش نفسش بند اومد اروم عقب جلو میکردم کیرم تا نصفه تو کوسش بود نه تنگ بود نه گشاد، بار اولم بود داشتم از جلو میکردم نسبت به کون خیلی داغ بود و لیزتر یه هیجان خاصی داشتم ولی خودمو کنترل میکردم. خم شدم روش سینه هاشو گرفتم تو دستم و یواش عقب جلو میکردم یهو تا ته فشار دادم محکم توش همونجوری کیرمو تو کوسش نگه داشتم داشت تند تند نفس نفس میزد شروع کردم عقب جلو کردن کیرم تو کوسش خیلی خیلی داغ بود کوسش سرعتمو بیشتر کردم مثل وحشیا داشتم میکردمش و به سینه هاش سیلی میزدم که دیگه ناله هاش داشت به گریه تبدیل میشد انی فرم صداش و صورتش منو وحشی تر کرد داشتم محکم تلمبه میزدم که پاهاش شروع کرد به ارزیدن و یه صحنه قفل کرد کیرمو از توش در اوردم حسابی خیس بود کیرمد گفت جرم دادی عوضی گفتم هنوز مونده که خندید کیرمو گرفت تو دستش و سینه هامو میخورد خودش اومد روم کیرمو تنظیم کردم زیرش که لای خط کوسش بیفته خودشو میمالید بهم و تو چشام زل زده بود دستمو بردم رو کیرم که بکنم توش یکم خودشو برد بالا منم با دست تنظیم میکردم بره تو کوسش که چندبار لیز خورد, دست خیسمو کشیدم لای کوسش کیرمو تنظیم کردم و رفت توش چشاشو بست و ای ای میکرد معلوم بود درد داره منم گفتم الان تموم میشه کامل نمیشست روش از کمرش گرفتم و تا ته کردم توش همینجور ک از کمرش گرفته بودم داشتم تلمبه میزدم تو کوسش اونم لبامو گاز میگرفت منو وحشی تر میکرد اینجوری صدای شالاپ شلوپ کل خونه رو پر کرده بود داشتم عرق میریختمو تلمبه میزدم حس کردم داره ابم میاد از رو خودم بلندش کردم در واقع پرتش کردم اونم داشت با تعجب ازین کارم نگاهم میکرد که دست به کیر شدم و کیرمو گرفتم رو شکمش ابم با فشار خالی ریخت رو شکمش گفت خسته نباشی عزیزم و بوسیدم…

verified profile,cumshot,sex,teen,pussy,hardcore,tits,boobs,petite,rough,real,homemade,fuck,small,young,lingerie,cute,big-ass,tiny,small-tits,natural-tits

From:
Date: March 19, 2020