سکس تو باشگاه با ملودی جی جی کردم ورژلب قرمززدم ک لبام خوشکل

0 views
0%

سکس تو باشگاه با ملودی جی جی

پاش رو گذاشت روی صورت آیدا و فتانه پاش رو میمالوند روی صورت آیدا و به آیدا میگفت:آیدا جون ببخش تو رو خدا این قدر کف پاهام کثیفه!فروزان گفت:عیبی نداره آیدا جون برات تمیزشون میکنه!بعد همه زدن زیره خنده.بعد سمیرا و فروزان آیدا رو که داشت التماس میکرد تمومش کنن از روی زمین بلند کردن و فتانه رو آوردن و فتانه چرک کف پاهاش و لای انگشتای پاهاش رو با دست جمع کرد و ریختن توی دهن آیدا!!!!فروزان گفت اگه قورت ندی دوباره میدیم بخوری!آیدا هم به ناچار قورت داد.من که کیرم رو گرفته بودم به دستم و داشتم دیوونه میشدم.فکر کنید اون لحظه زنه من چه حالی شده؟
همون لحظه بود که زنگ دره خونه زده شد و خواهرای فاطمه اومدن.وقتی اومدن توی خونه و این صحنه رو دیدن که زنه من کف پاهای فتانه روی صورتشه گفتن:وای فاطمه دارین چه کار میکنین؟فاطمه گفت:داریم یه درس عبرتی به این همسایه عوضیمون میدیم!شما هم جوراباتون رو در بیارین.

ست مشکی سوتبن باشرت پوشیدم
یه دخترخیلی خوشکل ونازم اینوهمه میگن قدم162وزنمم56 کمرباریکی دارم ولی درعوض کونم گندس وپستونای توپولی دارم تا اون روزم باکسی دوست نشده بودم, منشی یه شرکت بودم ک هفت صبح میرفتم تا پنح عصر
من از همون روز اول ک رئیسمو دیدم عاشقش شدم یه پسر23ساله خوشتیپ و خوش هیکل اونم همش به من نگاه میکرد منم یه جوری رفتار میکردم ک بیشتر بیاد دنبالم. یه روز ک رفتم تو اتاقش فامیلشو صدا زدم گف نازی اگه میشه بهم بگو فرزاد گفتم چشم آقا فرزاد. خندید گف تنها بودیم خواستی فرزاد صدام کنی مشکلی نداره گفتم چشم و پرونده هاروبهش دادم اونم چشم ازم برنداشت. صبح زودبیدارشدم رفتم حموم در اومدیه ست مشکی سوتبن باشرت پوشیدم یه پیرهن چهارخونه ویه مانتوحلوبازبایه شلوارلی تنگ ک کونم توش معلوم بود ارایش غلیظی سکس ایرانی هم کردم ورژلب قرمززدم ک لبام خوشکل به نظربیاد صبح زودرفتم ک کسی منو نبینه فرزاد اومد منو دیدگف سلام باچشماش داشت منومیخورد اون روز به هربهانه ای میومد بیرون منو دید میزد میرفت بخاطر اینکه اخرهفته بود همه زود رفتن فرزاد ولی باید میموند پرونده هارو چک میکرد اومد گف تو چرا موندی گفتم میخوام کمکت کنم آخه کارات زیاده خندبدم رفت تواتاق منم دوتا دکمه بالایی پیرهن چهارخونمو بازکردم طوری ک نصف سینه هام افتادن بیرون میدونستم بهتربن فرصته ک بهم بگه عاشقمه مانتومو گذاشتم رومیزم در زدم گف بیا تو بدتر نگام میکرد گفتم چیزی شده گف خیلی خوشکل شدیا

سکس تو باشگاه با ملودی جی جی

فقط مینالیدم ازشهوت
اومد تشست کنارم نگام کرد و گف این پرونده هارو چک کنیمهمین طور کار میکردیم و شوخی ک من دیدم سرش رفت توگوشی منم گوشیشو کشیدم گفتم چی داری توگوشی ک اومد از دستم بگیرش من دراز کشیدم رومبل اونم افتاد روم یه لحظه نگام کرد با دست صورتمو نوازش کرد و شروع کرد لبامو بوسیدن همینطور ک لبامو میبوسید سینه هامم میمالوند بعد اومد پایین وشروع کرد گردنمو بوسیدن دکمه هامو باز کرد خواست سوتینمو باز کنه گفتم خیلی پیش نرفتی؟ گف نه و سوتینمو باز کرد و پستونامو میخورد یکیشونو میخورد با اون یکی دستش میمالوند پستونامو منم فقط مینالیدم ازشهوت بعد دکمه شلوارمو بازکرد منم چشمامو بستم گفتم نه قربونت ولی کو گوش شنوا اقا شلوار و شرتو باهم دراورد و کوسمو میخورد چوچولمو گاز میگرفت خیلی شهوتی شده بودم بعد بلند شد خودشم لخت شد کیرش انگار کیر خر بود,کلفت بود فقط سرش میرفت تو دهنم از بس بلند بود بعد پنج دقیقه بلند شد و گف داگی شو, کونمو میخورد وانگشت میکرد تو کونم سر کیرش گذاشت توروخدا اروم ولی محکم کردش تو میخواستم همشو بکنه داخل ولی تانصفه بیشترنرفت منم اینقدر درد داشتم فقط گریع میکرد التماس میکردم بکشه بیرون ولی اون همین طور میکرد میگف اروم باش زندگیم الان دردش تموم میشه تا پنح دقیقه درد داشتم ولی بعد درذش به یه لذت خاصی تبدیل شد میگفت کیرم کجاته؟ دوس داری بهم کون بدی؟ میحوام هرروزاین کونو بگام

داف ورزشکار ,شاه کیر میخوره

گفتم کیرت توکونمه کونمو بگاه زندگیم تا جر بخورم چ کیری داری دوس دارم هر روز کونمو بخارونه بعد کیرشو دراورد و گف ساک بزن منم جلوش زانوزدم وساک میزدم ک گف بشین روکیرم منم نشستم کیرش راحت تاته رفت توم جیغ بلندی کشیدم و پستونامو گرف منم روکیرش میپریدم اوووونم تواوج لذت بعد بلند شد و پاهامو باز کرد کیرشو گذاشت رو کوسم گفتم نکنی تو؟گف عشقم میخوام بکنمت تو هم گیرنده گفتم ابروم میره, شروع کرد کوسمو لیسیذن منم جشمامو بستم فقط لذت میبردم ک یه دفعه کیرشو تا ته چپوند تو کوسم منم فقط جیغ میکشیدم تا پردمو زد منم ساکت شدم اون تلمبه میزد بعد پنح دقیقه ابش اومد ابشو ریخت توکوسم منم تا کارش تموم شد

teen,blonde,amateur,foursome,orgy,euro,realitykings,share,big-boobs,4way-big-tits

From:
Date: March 17, 2020