مونا داگ استیل ,کس و کون خوردنی

0 views
0%

مونا داگ استیل ,کس و کون خوردنی

اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته

کردن کون زن
یک مشتری خانم داشتم ظاهرش به کسی که جنده باشه نمیخورد و از خونه بدون تاکسی دربست بیرون نمیرفت یه مدتی آن آشنایی ماگذشت که متوجه شدم متاهل هست و قصد جدایی داره که موفق نشده و چهار سال رو جدا زندگی میکنه بدنی سفت و سفید داشت ک ممه های بزرگی رو تنش خود نمایی میکرد آدم رو مجذوب خودش میکرد. ازش در مورد علت جدایی حرف زدم از زیر زبونش کشیدم که گفت من خیلی به نظافت اهمیت میدم ولی همسر نه بیشتر اوقات بدون نظافت و توجهی به ارگاسم رسونم نداره, پا رو فراتر گذاشتم و ازش پرسیدم تا حالا فیلم پورن دیده گفت اره ولی الان نمیشه چون مجردم و ببینم احساسی میشم خلاصه سلیقه سکس اونو پرسیدم با هزارتا ناز گفت و منم به مقداری تیکه های فیلم رو براش میفرستادم نگاه میکرد ولی تیک نمیخورد ازش پرسیدم که دیده یا نه گفت نفرست حشری میشم گفتم تو که نگاه نمیکنی گفت چرا دیدم گفتم دورغ میگی آگه دیدی بگو کدوم بهتر بود گفت همه خوب بود من بازم اصرار کردم نه ندیدی آگه واقعا دیدی به یدونه نمره بده و اونم اونیه که رمانتیک سکس ایرانی بود رو اعلام کرد متوجه شدم کامل دیده و از بعد مطابق با سلیقه آون میفرستادم که به مرد سیاه پوست با به دختر کم سن از پشت سکس میکرد بعدش سوال کرد این فیلمه یا واقعا این آلت بزرگ میشه تو پشت کرد گفتم واقعی بو د خلاصه در این مورد کلی بحث کردیم گفت شوهرم خیلی دوست داشت من ترسیدیم و اصلا بهش ندادم گفتم من زیاد تجربه دارم گفت درد نداره منم گفتم اولش چرا ولی اگر پارتنر بلد باشه دردش لذت بخشه اونم گفت توهم که خوب بلدی من گفتم تو از کجا فهمیدی وقتی امتحان نکردی گفت میدونم دیگه

مونا داگ استیل ,کس و کون خوردنی

دوس داری با ممه ور بری
بروز ازش خواستم بیاد محل کارم که ببینم برای کاری بمن کمک کنه اخه تو کار کامپیوتر استاد بود گفت نمیام آخه میترسم گفتم ای چی گفت ار من که کاری باهاش بکنم گفتم نه و قول دادم اذیتش نکنم اونم آمد کارم رو انجام داد آخر ش گفت ببینم تو کامپیوترت چیا داری که زرت زرت فیلم میفرستی گفتم باز نکن پشیمون میشی گفت خیلی بده مگه گفتم نه بد که نیست ولی منو حشری میکنه گفت تو نگاه نکن من خودم بازش میکنم رفتم مشغول کارم شدم که دیدم سرش گرم نگاه کردن آن پشت صندلی جفت دستام رو گذاشتم دور گردن بدون مقدمه اصلا بروی خودش نیاور د بعد یکم که خودم طپش قلب زیادی داشتم اروم دستم رو بردم روی سینه ام روی لباس رفت حرف بزنه گفتم کاریش ندارم فقط خواستم ببینم تونم مثل من طپش قلب داره که دیدم اوه نگو از همون روی لباس ور رفتم نرم میگفت چکار داری میکنی منم گفتم کاری نمیکنم فقط دارم بازی بازی میکنم گفت مگه اسباب بازیه منم گفتم واسه من اره گفت دوس داری با ممه ور بری گفتم ای خود سکس بیشتر با ور رفتن لذت میبرم آگه بزاری بخوره بازی کنم ممنونم میشم گفت فقط جلو تر نرو تر روی لباس گفتم نه دستم رفت زیر مانتو از اون ناز کردن من اصرار کردن خلا صه بی‌خیال شد منم کلی مالوندم پشتش به صندلی داد چشاش رو بست منم نم نم بازی میگردم اصلا به جای دیگه نمیرفتم غر بزنم اروم لبش رو با لبم لمس کردم رفت حرف بزنه که با دستام ممه رو فشار دادم گفتم بذار حالت رو خوب کنم خرابش نکن و تند لبش رو دادم ذهنم

داره کس میده ,ادا تنگا هم در میاره

کیرو که چرب بود با فشار فرستادم تو کونش
دیگر دکمه مانتو رو باز کردم ممه رو خوردم تو همین حال که پاهام شل شده بود گفتم میداری کوچولو تر رو لباس کست رو لمس کنم چیزی نگفت فقط اه اه میکرد من که هنوز ترس داشتم غر بزنه از شلوار کس مالی کردم ازش خواستم بلند شه و من جاش بشینم اونم قبول کرد فکر کرد تمام شد ولی منکه نشستم دستشو کشیدم جلو آوردم رو جفت پا هام اونم نشست من بیشتر ممه خوردم با دستم دور کمر رو میمالوندم رفتم سمت کونش اولین کارت زردم رو گرفتم یهو خودشو کشید عقب ولی دیگه دیر شده بود با زور کشیدمش سمت خودم گفتم اتفاقی قرار نیست بیافته گفت میترسم گفتم از کی گفت اخه نزدیکه صادر شدن حکم طلاقم و باید بره بزشکی قانونی گفتم میبرن که حامله نباشی رو تشخیص بدن نه اینکه سکس نداشته باشی بعدش من که قصد ندارم بکنم فقط میخواهم دست مالی کنم ازش خواستم با دستاش گیرم رو نوازش کنم که منم حال کنم بدون حرفی دستش رفت رو کیرم که گفتم دستش رو ببره تو شلوارم تا دستش خورد بگیر مثل برق گرفته ها ترسید گفتم چیه مال منکه بزرگ نیست معمولیه گفت نه فقط سفت شده گفتم دست بزن تا آبش بیاد شل بشه با همین فرمون جلو رفتم دستم که خورد به چو چوله اون دیگه صدای نفس زدن اون بود تو فضا منم کم نذاشتم هر طوری بود با کسش بازی میگردم احساس کردم آماده سکس هست از اون خواستم بذارم لای پاش تا آبم بیاد هیچی نگفت فقط گفت یهو نرو تو من پرده دارم منم گفتم چوب پرده من فعلا با لای پا آبش میاد رو میز به پشت خم شد منم اروم میذاشتم لای پا یهو گفت چرا ابت نمیاد گفتم چون لاپایه دیر میاد گفتم بذار پشتش گفت نه دردم میاد گفتم اروم بازی میکنم آگه دردت آمد ادامه نمیدم با اصرار من قبول کرد دستاش حالا رو دیوار کونش رو عقب داده بود چون قدش کوتاه بود من باید خم میشم تا بتونم سوراخ کونش رو فتح کنم ازش خواستم عقب تر بیاد اومد منم کلی با کونش که تقریبا گوشتی بود بازی میگردم با دستام ممه رو لمس میگردم چیزی نمیگفت یکم گذشت گفت داری چکار میکنی گفتم دارم با کون نازنین تو بازی میکنم آگه آماده هستی بدارم گیرم بره تو سوراخ کونت گفت فقط مواظب باش اروم بره آبت رو توش نریز کیرو رونه سوراخش کردم خیلی سفت بود ترسیده بود جمع کرد خودش رو گفتم شل کن آگه سفت باشه دردش میاد گوش نکرد یهو زدم دم کونش سرش رو برگردون کرد بتونه زدم تو صورتش هواسش پرت شد کیرو که چرب بود با فشار فرستادم تو کونش
به آخ بلندی کردو با به دستش جلو شکم منو گرفت که فشار ندم خم شدم روش با زبون تنش رو لیس زدم دستش رو گرفتم اروم گفتم نگران نباش آرو م نازش کردم ولی کیرم رو حرکت نمیدادم فقط ناز بودو تعریف کردن آن بدنش اونم فقط آه آه میکرد ولی این آه با آه قبلی فرق داره مشخص بوده یخورده درد داره ازش سوال کردم آماده هست فشار بدم گفت تو که کردی توش کارت رو بکن منم ناز کردم عزیزم درد داری بیارمش بیرون بی‌خیال شم گفت نه منو که گونی کردی اروم بکن منم به چشم عزیزم گفتم و رفتم برای عقب جلو کم کم داشت لذت میبرد گفت کی تموم میشه گفتم دست خودمه درد داری زود گفت نه یکم درد داره ولی دوس دارم ادامه بده دیگه نزدیک بود آبم بیاد یخودره خشن تر عقب جلو میگردم گفت چته گفتم آبم میخواهد بیاد گفت دوس داره ببارم بیرون ببینه چطور ی آبش بیرون میزنم منم که حسابی کونو گشاد کردم صداش کرد م آمد آمد کشیدم بیرون اونم برگشت نگاه میکرد بغلش کردم داشت لباس رو بالا میکشید نذاشتم گفتم کجا گفت مگه تمام نشد ترسید یبار دیگه بخوام بکنمش گفتم تمام شد ولی بذار بخوره باهات بازی کنم اصل حال الانه منم نازش کردم قربون صدقه اش رفتم .

latina,milf,cam,cams,brasil,amador,loira,famosa,panteras,camera-escondida,gozada-na-boca,cibelle-mancinni,frotinha-porn-star

From:
Date: March 17, 2020