کیرم به کون او وارد کردم

0 views
0%

کیرم به کون او وارد کردم

پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشی
بعد از چند مدت مسجش برام آمد نوشته بود که تو کی هسته خو سر انجام براتان عرض کنم که 3 ماه طول کشید از این موضوع آخر باهم حرف زدیم قرار گذاشتیم که ملاقات کنم و ملاقات هم کردیم. وای که چه چیزی بود با کون برامده گی آخ جون‏!‏ مرض مه هم همین قسم کون بود وقتیکه مرا دید عاشق مه شد چون مه بچه مقبول بودم از اون روز زنگ زدن مه کم شد و از خاطرجان زیاد چند مدت بود که یکی دیگر خود را ندیده بودیم که برایم یکی از روز ها زنک زد و گفت بیا منزل ما همان روز فامیلشان به یه محفل رفته بودن رفتم منزل شان داخل شدم با یه احوال پرسی رفتم توی خانه نشستیم هردو مان یه تخت خواب بود روی همو نشستیم با جرعت نمتوانستم که نزدیم بشانمش لب ها سینه ها و کون سکس ایرانی زیبای او مرا حشری ساخته بود کمی باایش حرف زدم اورا نزدیکم شاندم معلوم بود بار اول پهلوی یه پسر میشینه او میشرمیت مه همچنان چند لحظه بعد با یک کار تانستم که لب بگیرم با یه لب گرفتن شروع شد دگه ده مالیدن یه پیراهن سرخ پوشیده بود با یه دامن پیراهنش را در آوردم و شروع به مالیدن کدم کیر از دسته شق شده بود شلوار را بالا کرده بود بالایش که خواب میشدم کیرم ده نزدیک کوسش میرفت از روی شلوار او هم میشرمیت روی خود را پنهان میکرد مه با این کارش حشری تر میشدم بعد از چند دقیقه سینه بندش را کشیدم ما برش سینه بند میگیم آه که چه سینه های سفید زیبا تحمل نتوانستم دفعتأ به خوردن شروع کردم او هم حشری تر میشد چند دقیقه خوردم سینه شو

کیرم به کون او وارد کردم

خاستم که دامنش را دربیارم مانع شد چون میترسید که پردش زده نشه آخر کشیدم دیدم که چه کوس تمیز چه کون زیبا چقد خوشکل شروع کردم به مالیدن کوسش لب های خوده دندان مگرفت و چپه و راسته میشد من عقب گشتاندمش چه پله های سفید دوتا باهم چسپیده ما بینشم هک سراخ کوچک کیرم کون گفته جان میداد اون لحظه را دیدم تحمل نتانستم شلوارم رو زود کشیدم کیرم را گذاشتم تو چتنش او نمیخواست اما من راضیش کردم اون نمیدانست که من قصد دارم که کیر توی کون او برود بعد از چند دقیقه پسوپیش نزدیک کسش عقب گشتاندمش نزدیک سراخش ماندم میخاسم داخل سراخش کنم که فهمید که داخل کونش میکنم با التماس ازم خاست که نکنم چون مه قبول نکردم او هم مجبور بود که به مه کون بته چون که او به مه علاقه زیاد پیدا کرده بود به همین خاطر برم سراخ خود را تسلیم کرد.

دختره زده بالا باید بکنمش

کیرم رو روی سراخش گذاشتم هرچه فشار میدادم داخل نمی رفت چون بار اولش بود که کون میته یک کمی تف زدم با بسیار مشکل داخل کردم کله کیرم داخل شد که فریادش برامد که جرم دادی بکش بکش کیرتو اما مه خوش داشتم نکشیدم گفتم خوده شل که همتو کرد کمی آرام شد که نصف کیرم رو داخل کردم که باز فریاد زد ایبار گوش نکردم شروع کردم به تلمبه زدن دستاشو محکم گرفتم از عقب تکان نمیخورد نصف دیگه کیرم رو داخل کردم تا بیخ آه آه مه هم برامد آخ چه کیف میکرد او گریه میگرد چونکه مرا دوست داشت چیزی نمیگفت و بسیار حال کردیم و مه رفتم دوباره خانه یه دوش گرفتم و از آن به بعد به خانه مامان بزرگم هفته دوبار میایه برام کون میته
verified profile,teen,ass,creampie,butt,panties,thong,amateur,homemade,booty,POV,cowgirl,fat,big-ass,russian,reverse-cowgirl,phat,pawg,big-butt,big-booty,calvin-klein

From:
Date: March 19, 2020