داف ایرانی,عاشق آب کیر قد متوسطی داشت پوستش سفید و توپُر

0 views
0%

داف ایرانی,عاشق آب کیر

یششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه

سکس با مامان خوش سکس دوستم
بابا مامان دوستم از هم جدا شده بودن
من هیچوقت ب چشم بد مامان پارسا رو نگاه نمیکردم تا اینکه یروز ک رفتیم خونشون پارسا دستشویی بود خندید بهم و رفت سمت اشپز خونه
پارسا هفته ای یبار یا دو هفته یبار از مدرسه میرفت خونه پدرش و منو برد خونشون ،،
مامان پارسا حدود ۴۵ سالش بود قد متوسطی داشت پوستش سفید و توپُر بود, برا جفتموت غذا گرم کرد ، یادمه اولین لقمه غذارو برام گرفت و خودش گذاشت تو دهنم اون روز اتفاق خاصی نیافتاد و منم نیم ساعت بعد ک بابام زنگ زد بهم رفتم خونمون
اما هفته بعدش ک باز پارسا رفت
رفتم خونشون ناهار رو خوردیم نشستم رو مبلشون اومد نشست روبروم و لم داد
وقتی لم داد ممه هاش خیلی خودنمایی کرد و یکم چاک سینش معلوم شد و اونجا بود ک اولین بار خیلی رو مامان پارسا حشری شدم
هی نگاش میکردم کم کم ب بهانه کثیف بودن مبل اومد بقلم نشست گف عه اینجاش کی کثیف شد سکس ایرانی و پشتشو کرد بمن بعدم همون بقلم نشست منم فقط مواظب بودم کیرم ک بلند شده بود معلوم نشه
اونروزم یکم بیشتر موندم و تنها کاری ک تونستم بکنم موقع بلند شدن از مبل دستمو مالیدم ب کونشو بلند شدم
اونروزم گذشت و هفته بعد دو سه بار دیگ رفتم خونشون و پارسا بود هی بهم نگا میکردیم فقط منتظر بودم هفته بعد برسه و فقط دو ثانیه دیگ بیشتر کونشو لمس کنم
هفته بعد شد ولی نشد ک برم خونشون و من فقط کارم شده بود جق زدن ب یاد مامان پارسا ی هفته دیگ گذشت و روز موعود رسید

داف ایرانی,عاشق آب کیر

قشنگ مالید کیرم زده بود بیرون
رفتیم خونه با مامان پارسا ناهار گرم کرد خوردیم و بازم نشستیم رو مبل ولی اون از همون اول نشست بقلم
خیلیییی حشری شده بودم و نمیفهمیدم دیگ چیکا میکنم هی دستمو میبردم عقب کونشو لمس میکردم ضربان قلبم رو دویست بود
دیدم یکم پشتش مایل شد بمن فک میکردم اینا رویای منه ک یکم لم داده رو من ولی واقعیت بود بیستر کونشو لمس کردم و فشار دادم ی لحظه صورتمو بردم جلو دیدم چشماشو بسته بیشتر کونشو فشار میدادم تا ببینم واکنشش چیه دیدم هیچی و ذوق زده شدم مث چی
دستمو گذاشتم رو شونش کم کم اوردم پایین و از بقل پهلوش ممه هاشو فشار میدادم ولی خیلی ریز
این کارمو ادامه دادم تا اینکه دیگ کسخل شدمو ب خودم گفتم استفاده نکنی پریده احمق شرو کردم گردنشو خوردن از پشت دستمو اروم اروم بردم تو لباسشو سینشو از رو سوتین گرفتم اون یکی دستمم انداختم اونورش و رونشو میمالیدم دستمو گرفت خیلیی اروم برد یکم سمت کسش خیلی کم فهمیدمو دستمو ک میلرزیدو بردم سمت کسش و یکم سرشو اوردم سمت خودم تا درست دستم ب کسش برسه و مجبور شدم اون یکی دستمو از رو سینش بردارم شرو کردم کسشو مالیدن دستشو گذاشت رو دستمو فشار داد منم شرو کردم فشار دادن یکم ازش دور شدم دستمو درست گذاشتم رو کسش و رفتم جلو صورتش تا لب بگیرم دیدم یکم مقاومت میکنه واقعا نفهمیدم واسه چی منم انقد خر شده بودم و لبمو چسبوندم ب لبشو فقط زبون میزدن ب لباش بعد چندین ثانیه اونم دهنشو باز کردو درست لب گرفتیم همینجوری داشتم کسشم میمالیدم
ی لحظه ازم دور شد و دستم دیگ رو کسش نبود و لبامونم جدا شد یکم جاشو درست کرد اومد جلو بغلم کرد بعدش اومد عقب لب ازم گرفت و شرو کرد کیرمو ک از رو شلوار زده بود بیرون مالیدن خیلی حس فوق العاده ای بود من این صحنه هارو دویست بار با دوستدخترام امتحان کرده بودم ولی اون زن یجیزه دیگه بود کیرمو قشنگ مالید ولی ابم نیومد چون دستشو نکرد تو

میلف حشری.هلاک کیر

من زیر گردنشو گرفتم بردمش عقب مجبورش کردم دراز بکشه افتادم روش و لباسشو بزار اوردم پایین و سوتینش گرفتم اونور و شرو کردم سینه هاشو خوردن سرشو خم کرد اونم گوشمو میخورد وای هنو یادم میوفته خیلی حشری میشم باز دستمو بردم رو کسش ک بما
لمش رو کردم قشنگ مالیدن تا دیدم یهو ی آه خیلی ارومی کشید و کسش کم کم خیس شد دستمو برداشتم بلندش کردم اونجوری ک خودش بغلم کرده بود بغلش کردم دوباره اوردمش عقب لب گرفتم ازش دستشو گذاشتم رو کیرم دکمه شلوارمو و زیپمو باز کرد دستشو کرد تو شرتمو کیرم اول ماساژ میداد بعد قشنگ داشت واسم میزد دستشو برداشت کرد تو دهنم میک زدم اون انگشتای خوشگلشو بعد یکم تفی کردم دستشو برد رو کیرم و قشنگ بالا پایین میکرد باز لباشو شرو کردم خوردن ابم ک داشت میومد لبشو محکم گاز گرفتمو اونم رف عقبو ی اهی کشید من رفتم سمتش دستمو بکنم تو شورتش ک زنگ خونرو زدن
سریع شورتو شلوارمو درست کردمو پوشیدم اونم خودشو درست کرد من داشتم میمردم از استرس یهو مامان پارسا گف بفرمایید عماد اینجاس فهمیدم بابامه ک زنگ زده بود برنداشته بودمو اومده بود دم در هیچی دیگ رفتم خونمونو بعد اون دیگ هر وقت پارسا نبود منو نمیبرد خونشونو یجور رفتار میکرد انگار هیچی نشده و منم حسابی تو ارزو یبار دیگ مالیدنش موندم.

blonde,creampie,blowjob,amateur,threesome,fetish,big-ass,secret,3some,bbw,big-tits,taboo,storyline,impregnation,fifi-foxx,sister-blowjob,fucked-up-family,aiden-valentine,shelby-paris,fucking-sisters

From:
Date: March 17, 2020