آبشو خالی کرد توکوس داغم همون حالت پاهامو داد بالا و گذاشت

0 views
0%

آبشو خالی کرد توکوس داغم

کیرشو دراوردم
فرزاد دوهفته ای نبود رفته بود سفر کاری و توی خونه تنها بودم 16 روزی بود که سکس نکرده بودم مگس مسافرت تموم شد احتمالا امشب برمیگردم و حدود های 9:30 یا 10 میرسم.
منم از خوشحال اتاق خواب رو جمع و جور کردم حموم رفتم نانازمو شیو کردم لازانیا درست کردم تا فرزاد برسه نزدیک های ساعت 11 بود هرچی صبر کردم نیومد در حالی که تلفن دستم بود رفتم رو تخت تا چند دقیقه ای درازی بکشم نا خواداگاه خوابم برد نزدیک های 3:30 صبح بود که بین خواب بیداری گرمی لباشو رو گونه هام حس کردم و بعد با نوازش مو هام یهو از خواب پریدم کنارم دراز کشیده بود
خودمو انداختم تو بغلش سرمو گذاشتم رو سینه اش شب بعد از اینکه برگشتیم خونه رفتم حموم دوش گرفتم آرایش کردم و ناخن هامو لاک زدم یه ست تاپ دامن سفید داشتم تنم کردمو یه کمم عطر زدم رفتم دراز کشیدم رو تخت تا آقا تشریف بیارن گفت: به به میبینم که سنگ تموم گذاشتی با انگشت بهش اشاره کردم که بیا و حرف نزن.
در حالی که لبه تخت نشسته بودم اومد سمتم دستمو گذاشتم رو شکمش شلوارشو کشیدم پایین کیرشو دراوردم براش شروع به خوردن کردم بعد اون سرمو نگه داشت شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش تو دهنم.

آبشو خالی کرد توکوس داغم
آبشو خالی کرد توکوس داغم

کیرشو تو کوسم فرو کرد
بعدش منو هل داد رو تخت دامنو داد بالا شروع کرد به انگشت کردن و لیس زدن کوسم حسابی تحریکم کرده بود منم مثل همیشه با آه و ناله همراهیش میکردم بعد انگشتش کرد تو کوسم و شروع کرد به عقب و جلو کردن تو همین حالت تاپمو از تنم دراوردم و اونم سینه هامو از توی سوتین بیرون اورد و شروع به خوردنشون کرد بعد یه کم مالش دادن و خوردن سینه هام تو همون حالت پاهامو سکس ایرانی داد بالا و گذاشت روی شونه هاش کیرشو یواش یواش تو کوسم فرو کرد تو همین حالت سینه هامو از گاهی هم میخورد هم میمالوند چند دقیقه ای تلمبه زد بعد اومد رو قفسه سینه ام نشست و کیرشو گذاشت دهنم چند باری براش خوردم و خوب خیسش کردم بعد سینه هامو جفت کردمو اونم کیرشو گذاشت لاشون شروع کرد به عقب و جلو کردن تو همون حالت کیرشو گذاشت تو کوسم شروع به بالا پایین کردن کرد لبای کونمو گرفته بود با محکم میکشید و ول میکرد وقتی هم که ول میکرد یه چک سکسی دو طرفه میزد بهم.

شرموطة المطرية ابتسام تتناك بعنف عالسرير

اینجا از اینجا میریم بیرون اونم دیگه یه جورایی خیالش راحت شده بود اومد شرکت وقتی اومد و چادرش رو در اورد یه مانتوی تنگ پوشیده بود ینی بد تو کفش بودم یه چند دقیقه که نشست دیگه نتونستم تحمل کنم کارمو نیمه کاره ول کردم رفتم نشستم بقلش رو کاناپه بهش گفتم خانم خوشگلم چطو مطوری باهاش که صحبت میکردم یه خانمم میبستم در کونش اونم خوشش میومدو میخندید خلاصله دیگه نتونستم تحمل کنم بقلش کردم اولش مقاومت کرد گفت نه و این حرفا گفتم تو دیگه زن منی هیچی نگو بعد که بقلش کردم بوسیدمش رفتم سمت لباش لبای قلوه ایش داشت اتیشم میزد بنده خدا انگار تا حالا لب نگرفته بود از کسی ولی اتیش بدنش رو حس میکردم شهوت تو چشاش حلقه زده بود دیگه تحمل نکردم و دستم رو بردم سمت سینه هاش شروع کردم مالیدن سینه هاش و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو
پامو داد بالا سرشو گذاشت لای پاهام شروع کرد به لیسیدن کوسم منم پامو انداخته بودم دور گردنشو هی فشار میدادم صورتشو تو کوس اومد پشتم خوابید کیرشو گذاشت تو و دوباره شروع کرد به تلمبه زدن تو همین حالت سینه هامو سفت فشار میداد تو دستاسش بعد از چند تا تلمبه پاهام لرزید و ارضا شدم اونم کیرشو کشید بیرون یکی دوتا ضربه زد رو کوسم باهاش بعد دوباره شروع کرد به عقب جلوهمینطور که سینه هامو فشار میدادو من بی حال شده بودم بازومو گاز گرفتو آبشو خالی کرد توکوس داغم

From:
Date: March 17, 2020