بکن تو بکن تو پارم کنه سمت کصش شرتشو اروم کشیدم

0 views
0%

بکن تو بکن تو پارم کنه

اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو
بد جور راست کرده
بعد از رفتن مامانم رها رفت رو تخت نشست بیا بریم الان دوباره میاد تو دیگه عاشقش شده بودم من دس کشیدم رو گونش و بهش گفتم عزیزم خیلی خوشگل شدی و شرو کردیم از هم لب گرفتن کلی بهم حال داد هر موقع میرفتم خونشون تو بغل هم میخابیدیم و گاهی همو بوس میکردیم یه روز رفتم و بهش گفتم بیا بریم شمال قبول کرد لپمو بوسید رفتیم یه ویلایه مشتی گرفتیم با استخر و این چیزا یه روز که هوا هم گرم بود اب استخر رو پر کردم و گفتم بریم شنا که قبول کرد من مایو پوشیدم و رفتم تو اب یه چن دیقه بعد رها با شرت و سوتین مشکی اومد تو بغلم عجب بدنی داش سفید و مشتی با موهایه بلند و خرمایی گفتم عشقم چقد ماه شدی همینطور که شنا میکردیم هی از هم لب میگرفتیم از استخر که اومدیم بیرون بعد از کلی عشق بازی رها ازم جدا شد و رفت تو اتاق من که بد جور راست کرده بودم پشتش رفتم تو که دیدم بدون سوتینه و فقط شرتش پاشه

بکن تو بکن تو پارم کنه

یه کص تپل و صورتی و خوشگل
رفتم جلو ویه لب ازش گرفتم و خوابوندمش رو تخت و گفتم امروز دیگه باید زنم شی گفت بزار برا شب عروسی گفتم همین امشب برات عروسی میگیرم شرو کردم خوردن لباش حسابی لباشو میخوردم و گردنشو میلیسیدم رفتم سمت سینه هاش و تو مشتم گرفتمشون کوچیک بودن من اینجوری دوس داشتم دستمو کرده بودم تو موهاش و سینهاشو میخوردم رها هم اه و ناله میکرد رفتم پایین سمت کصش شرتشو اروم کشیدم پایین یه کص تپل و صورتی و خوشگل کصشو بوسیدم و شرو کردم خوردن بدجور ناله میکرد قشنگ جیغ میزد اومدم بالا و ازش یه لب گرفتم گفتم میخوری برام گف من برات هر کاری میکنم کلی این حرف حشریم کرد شرو کرد ساک زدن خیلی خوب میزد گفتم بسه خوابوندمش و دباره کصشو خوردم کیرمو مالوندم رو نافو شکمش و اروم گذاشتم رو کصش گف ارش اینو بزار برا شب عروسی بهش گفتم مگه نگفتم امشب شب عروسیه سکس ایرانی بلند شد محکم بقلم کرد و گفت فقط اروم اروم بکن تو گفتم چشم کیرمو مالوندم رو کصش و حسابی حشری شد و گفت ارش بکن تو بکن تو پارم کنه اروم تا سرشو کردم تو خیلی تنگ و داغ بود یکم که رفتم جلوتر دیدم رها داره از درد به خودش میپیچه کیرمو کلا جا کردم و دراوردم دیدم کص رها پره خونه گف تو بکن به من کاری نداشته باش کیرمو کردم تو کصش خیلی تنگ بود

کیرم رفت تو,کسش آتیش بود

کصش خیلی تنگ بود
کردم خیلی اروم تلنبه زدن کم کم تندش کردم و دیدم رها داره لذت میبره دستشو گذاشت پشت کمرم و محکم فشار داد ناخوناش بلند بود و پشتم رو خونی کرد رها ارضا شده بود منم تند تند داشتم میکردم و ابم اومد کلشو خالی کردم تو کص رها کیرم تو کصش بود و تو بغل هم بودیم من بوسش میکردم و نوازشش میکردم بلند شدم لباس بپوشم که دیدم رها گف همینجوری بخوابیم همونجوری تا صبح خوابیدیم صب بلندش کردم نمیتونست راه بیاد بغلش کردم بردمش تو وان حموم کصشو ماساژ میدادم و قربون صدقش میرفتم اونم بوسم میکرد بعد از حموم لباس تنش کردم و گذاشتمش رو تخت صبحانه براش اوردم بعد از خوردن یه کیسه اب داغ اوردم و گذاشتم رو شکمش من دوباره حشری شده بودم خودش اومد درخواست سکس کرد و یه سکس داغ کردیم
verified profile,big-ass,rough-sex,big-tits,big-dick,pussy-sex,wet-pussy,sexy-feet,sloppy-blowjob,face-slapping,sucking-cock,armpit-licking,best-blow-job,real-amateur-porn,real-amateur-wife,best-ass-ever,blowjob-amateur,fit-guy,amateur-big-ass,thick-ass-latina,perv-milf

From:
Date: March 17, 2020