کیرش دراورد, چه کیری گنده و پشمالو یه چن وقتی بود فهمیده بودم

0 views
0%

کیرش دراورد, چه کیری گنده و پشمالو

گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیرمو دادم واسم خورد همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ابمو ریختم تو کسش اونم گفتش قرص می خورم خلاصه از اون روز 3 روز گذشت که من به دنیا گفتم می خوام به الناز بگم سکس ایرانی می دونم سکس داشتی وقتی اسپانیا بودی این موضوع اذیتم می کنه که دنیا گفتش راستش محمد اون جریان دروغ بود من اینارو گفتم
آخرافتادم تو تله

کیرش دراورد, چه کیری گنده و پشمالو

من ۱۰ ساله بودم اون زمان من یه بچه خوشگل به تمام معنا بودم خیلی سفید بودم موهام هم بور بود خیلی ها تو مدرسه و محل آرزوی کردنمو داشتن رو همین حساب خوشگلیم هیچ وقت جرات نمیکردم از کوچمون اون ورتر برم یه همسایه ای چن تا خونه اون ورتر داشتیم به اسم محمود یه نوجوون قوی هیکل و شری بود از بچه های دیگه شنیده بودم بچه های کوچکتر از خودشو میبره میکنه اون موقع هم من یه چن وقتی بود فهمیده بودم کردن یعنی چی به من توجه خاصی داشت هر وقت منو میدید سعی میکرد لپمو بگیره یا اینکه ببوسه ولی بهش اجازه نمیدادم و از زیر دستش فرار میکردم این محمود یه پسرعمو داشت به اسم حامد هم سن من بود با هم همبازی بودیم تا اینکه یه روز تو اواسط بهار گفت میای بریم باغ دوست بابام گیلاس بکنیم رفتیم مشغول چیدن بودیم یه هو دیدیم یکی با چوب اومد بالا سرمون و گفت اومدین گیلاس دزدی هان! حامد در آنی فرار کرد و طرف که یه پسری همسن محمود بود منو گرفت خیلی ترسیده بودم یکهو نفهمیدم سر وکله محمود از کجا پیداش شد, گفتم اقا محمود, در گوشم گفت پس باید یه حالی به من بدی یه شوکی با شنیدن این حرف بهم وارد شد منی که این همه ازش فرار میکردم

کس منور,توطئه شهوت انگیز

راست بودن کیرش معلوم بود
بعدها فهمیدم این ماجرا همش ساختگی بود محمود که بدجوری راست کرده بود واسه من این نقشه رو کشیده بود حامد ماموریت داشت منو به اون باغ بکشونه اون پیره رضا هم پسر صاحب باغ و دوست محمود بود خلاصه رفتیم یه گوشه ای از باغ من هیچ حرکتی نکردم منتظر محمود بودم راست بودن کیرش از رو شلوار معلوم بود صورتمو گرفت تو دستاش و چن تا ماچ ابدار ازم گرفت شروع کرد به لب گرفتن تازه سبیل در اورده بود تلاش میکرد زبونشو بکنه تو دهنم ولی من مقاومت میکردم بالاخره به زور این کارو کرد حالم داشت به هم میخورد بعد کیرشو دراورد مال من جلوش یه دودول بیشتر نبود چه کیری دست کمی از کیر یه مرد گنده نداشت در حالیکه نوک کیرشو اروم فشار میداد بهم گفت رو زانوهام بشینم و شلوارمو بکشم پایین محمود پشت من قرار گرفت خودش شورتمو کشید پایین و چند دقیقه کونمو با انگشتهاش میمالید و محکم فشار میداد همینطور به لای پاهام دست میکشید از مالیدن و ور رفتن با دودولم هم غافل نمیشد تا اینکه احساس کردم به جای کف دست و انگشتهاش داره کیرشو به باسنم و لای پام میماله سرمو برگردوندم عقب ببینم داره باهام چی کار میکنه دیدم حالا داره اون کیر گنده و پشمالو رو تف میزنه بعد سرشو گذاشت دم سوراخم دستاشو حلقه کرد دور رونهام که نتونم احیانا از زیرش در برم بعدش یه فشار محکم داد برق از چشمم پرید پاره شدم ول کن نبود و هی کیرشو بهم فشار میداد سرش رفته بود تو

کیرشو تو کونم فشار داد
کونم سوخت نامرد ول کن نبود نمیدونستم کون دادن علاوه بر درد سوزش هم داره اصلا بهم رحم نکرد و تا اونجا که میتونست کیرشو تو کونم فشار میداد داشتم گریه میکردم که یه دفعه خودشو محکم بهم چسبوند و صورتشو گذاشت رو صورتم یکی دو بار هم منو در این حال بوسید بعدش احساس کردم یه مایع گرمی تو کونم پمپاژ شد بعد کیرشو دراورد یه کمی هم از ابش ریخت لای باسنم و روی شورتم گفتم این چی بود دیگه ریختی تو کونم و برای اولین بار اب کیر دیدم با چشمانی اشکبار کونی که به شدت درد میکرد و شورت آب کیری از باغ اومدیم بیرون تا چند روز کون درد داشتم بعد از اون ماجرا کون دادن ها و کون کردنهای زیادی داشتم ولی فقط با همسن و سالهای خودم چون خیلی خوشگل و مامانی بودم به هر همکلاسی میگفتم بریم از اون کارها نوبت نوبتی با کله قبول میکرد ولی دیگه هرگز اجازه ندادم یه ادم بزرگ منو بکنه .
verified profile,blowjob,indian,big-tits,big-boobs,indianbhabhi,nribhabhi

From:
Date: March 19, 2020