كيرم سفت گرفتو مالوند به كسش گوشي و برداشتمو ديدم سميراست

0 views
0%

كيرم سفت گرفتو مالوند به كسش

پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی کارا ویزاشو بکنم منم گفتم باهاش بایید حرف بزنم بعد اوکی می دم شبش اومدم به خانومم گفتم این جریان اسپانیا چیه اونم گفت دنیا چون خیلی همو دوست داریم بهم پیشنهاد داده ولی خوب اول تو بایید اوکی بدی منم گفتم هزینش چی خانومم گفت بابا دنیا می ده واسه اینکه دخترش هم تنها نباشه خلاصه من گفتم اوکی اونا هم اماده شدن واسه رفتن بعد دو ماه کاراشون اوکی شد پرواز داشتن واسه 1 هفته برن بعد 1 هفته اومدن و خانومم واسم یه سری خرید کرده بود واسه خودشم همین جور عکساشون رو که دیدم تعجب کردم همش لبه دریا تو استخر هتل با لباس زیر تا اون موقعه هیکل دنیارو ندید بودم ولی تو لباس زیر جفتشون عالی بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی
اسپري كيرمو زدم رو كيرم به اميد گاييدنش
سميرا منو بغل كرد وگفت دوست دارم مسعود من از همون لحظه اول ديدنت يه جوري بهت سکس ایرانی علاقه پيدا كرده بودم و دوست داشتم كه ما با هم رابطه داشته باشيم ميشه نري اخه ميترسم
گفتم نه بايد برم خونه كاردارم شمارم و ميدم بهت اگه خطري احساس كردي بهم زنگ بزن

كيرم سفت گرفتو مالوند به كسش

رفتم يه حموم درست حسابي كردم چند بار خواستم جق بزنم ولي جلوي خودمو گرفتمو گوشي و برداشتمو ديدم سميراست كه مي گه من ميترسم بيا خونمون اسپري كيرمو برداشتم و زدم رو كيرم و به اميد گاييدنش رفتم منو بغل كرد بهم گفت هيچي نگو لباشو گذاشت رو لبام و لبامو خورد و دستم و دور كمرش حلقه زدم پنج دقيقه اي تو حس بوديمو

كيرم سفت گرفتو مالوند به كسش

كيرم و سفت گرفت بايد جرم بدي
تخت مامان باباشو بهم نشون دادو گفت اينجا خوبه بخوابيم
من كه داشتم پر درمياوردم گفتم عاليه حرف نداره
پيرهنمو دراوردمو از خجالت برق هارو خاموش كرد رفت لباس خوابشو پوشيد اومدو با فاصله كنارم خوابيد بيست دقيقه گذشت گفت مياي منو بغل كني منم از خدا خواسته دستمو گذاشتم روشو پامو هم گذاشتم رو پاهاش نيم ساعتي گذشت و من مطمئن شدم كس بي موي من خوابش برده لباس خوابشو زدم بالا و ديدم شرط تنش نيست چند دقيقه اي باهاش ور رفتم و يه دفعه چشماشو باز كرد, معذرت خواهي كردم و تا خواستم از روش برم كنار كيرم و سفت گرفتو مالوند به كسشو گفت فرقت اينه كه تو عشقمي و بايد جرم بدي
لبامو گذاشتم رولبش و كسشو ماليدم تو يه دستم سينش بود و با دست ديگم كسشو ميماليدم
بعد ازش خواستم پاشه لختم كنه لختم كه كرد شروع به خوردن كس و كير همديگه شديم خوب كيرمو نميخوردو نميتونست بهم حال بده زبونمو مرتب مي كردم تو كسش كلي حال مي كرد و بهم مي گفت چاچولمو بمك خوب ليس بزن كه حال بياد كسم
به شكم خوابوندمش رو تخت و تا خواستم كيرمو بدم تو كونش گفت چيكار ميكني كس به اين نازي و نمي بيني عاشقتم وديوونه كير كلفتت فقط بهم قول مي دي باهام ازدواج كني
مات مونده بودمو به كسش خيره

كيرمو اروم اروم فرو ميكردم تو كسش
زود باش ديگه كسمو پاره كن رفتم تو اشپز خونه و روغن زيتونو برداشتم و يه ذره رو كسش ريختم و يه ذره هم به كيرم ماليدم كيرمو اروم اروم فرو ميكردم تو كسش هر چي بيشتر فرو ميكردم دردش بيشتر ميشد كيرم خوني شده بود و داشتم خون كسشو ميديدم
يه لحظه كيرو دراوردم بيرونو با دستمال كير و كس و تميز كردم دوباره گذاشتم توش و تلمبه زدم اشكش درومده بودو ميگفت جرم بده كسمو پاره كن منم جو گير ميشدم و بيشتر حال ميكردم تا اينكه يه اه بلند كشيد كه نشون ميداد ارضا شده

برش گردوندمو نشستم رو شكمش سينه هاش وبه هم چسبوندمو كيرم توش عقب جلو ميكردم و ازش ميخواستم اه و ناله كنه تا ابم بياد اونم ميگفت امروز مسعود جوون منو زن كرده كسمو پاره كرده كه ابمو ريختم و روش ولو شدمو كيرمو كردم تو كسشو لبام و رو لباش گذاشتمو
verified profile,teen,blonde,creampie,riding,amateur,homemade,curvy,glasses,POV,skirt,big-ass,family,nerdy,taboo,step-father,step-daughter,home-video,step-dad,big-natural-tits,pig-tails

From:
Date: March 19, 2020