کیرشو فشار داد تو کوسم میداد انقدرمحکم رومبل فشارم میداد

0 views
0%

کیرشو فشار داد تو کوسم

خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده کیه گفتش اونم توریست بود مثله ما گفتم الناز یعنی خانومم چه راحته اونم گفت فکر بد نکن اتفاقی شد منم گیر دادم تعریف کنه اونم گفت نه چیزی نبوده منم دیگه بی خیال شدم ولی کلی فکرمو مشغول کرده بود اون عکسه به خانومم هیچی نگفتم تا یه روز رفتم دنبال دنیا گفتم میشه چند دقیقه حرف بزنیم اونم اوکی داد رفتیم تو یه کافی شاپ بهش گفتم راستش همش فکر می کنم یه اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم سکس ایرانی گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس
بهم تجاوزشد

کیرشو فشار داد تو کوسم

اونشب تاجاداشتم کتک خوردم فقطم میزدتوصورتم مقدمه چینی نکردوسریع رفت سراصل مطلب .وقتی کیرشوفشاردادتوکوسم دیگه دنیاجلوچشام تیره شد آخه خیلی وقت بودسکس نکرده بودم خصوصااینکه یهووخشک فشارداد وشروع کردبه زدن داشت قورتم میداد انقدرمحکم رومبل فشارم میداد که داشتم له میشدم شلوارم تانیمه ازپام دراومده بودوپالتوم فقط جلوش بازبودولباسم تانیمه بالازده شده بود .بدجوری داشت میزد منم هیچی نمیگفتم وفقط آروم داشتم گریه می کردم دستمو گذاشته بودم جلوصورتم وحتی نگاهشم نمی کردم اونم داشت باتمام قدرتش پارم می کرد .نمیدونم چقدرطول کشید تاآبش بیاداما همه رو روشکمم خالی کردوبلند شد با دسمال پاک کرد توهمون حالت مونده بودم ازهمه چی حالم به هم میخوردباورم نمیشدبهم تجاوزشده باشه .

آب کیر از سوراخ زنم میریخت بیرون

اشقونه باهام سکس کرد
خلاصه وقتی فرهادکارش تموم شد یه سیگارروشن کردورفت لب پنجره ،پنجره روبازکردووایسادکنارش.داشتم میلرزیدم دندونام میخوردبه هم بلندشدم شلوارموکشیدم بالا یه دردبدی داشتم که نگو همه جام کبودبود موهام به هم ریخته بود باناراحتی لباساموپوشیدم انگاربال وپرم شکسته بود نشستم رومبل وزانوهاموبغل کردم سرموگذاشتم بین زانوهام تاکمی گرم شه صورتم دیگه اشکام خشک شده بود فقط سکوت بودو بوی سیگاروسوزی که ازپنجره میومدویه خاطره تلخی که فرهادبرام به جاگذاشته بود.
فرهاداومدکنارم نشست بغلم کرد اما من حتی سرموبلندنکردم تا نگاش کنم سرموبوسیدوبهم گفت معذرت میخوام وکلی ابرازپشیمونی واینکه میخوادباهام صیغه کنه وازاین چرت وپرتا امامن فقط تواین فکربودم که ازاونجابزنم بیرون ودیگه پشت سرمونگاه نکنم.
اون شب توکارخونه موندیم وفرهادیه باردیگه اومدسراغم وبه زوریه باردیگه باهام سکس کرد اینبارچون مقاومت نکردم عاشقونه باهام سکس کرد اما من هیچ حسی نداشتم وفقط سرتاسروجودم پرکینه ونفرت بود.
طرفهای ساعت 7بودکه ازکارخونه اومدیم بیرون منو رسوندخوابگاه ،وقتی رسیدم خوابگاه انقدر داغون بودم که همه ازم می پرسیدن چیزی شده ؟کسی طوریش شده؟؟

کیرشو فشار داد تو کوسم
از اونروز به بعددیگه نرفتم کارخونه حتی واسه گرفتن حقوقم انقدرحسابدارمون زنگید و ازم خواست برم برای تسویه حساب که بلاخره هم نرفتم. فرهادخیلی بهم زنگ زد اس داد و معذرت خواست ازم خواست باهاش ازدواج موقت کنم کلی پیشنهادپول داد اما من چیزی روازدست داده بودم که باهیچ چیزجبران نمیشد.، داغون شده بود ودیگه هم هیچوقت بهش ندادم وهرگز ندیدمش شمارموعوض کردم وازاون خوابگاه رفتم و وقتی که درسم تموم شد حتی یه روزم معطل نکردمو از اون شهر برگشتم شهرخودمون.
verified profile,blonde,milf,amateur,homemade,curvy,POV,family,reality,taboo,big-dick,helps,perfect-ass,step-son,step-mom,point-of-view,home-video,big-natural-tits,step-mother,big-naturals,big-natural-boobs

From:
Date: March 19, 2020