رفت و آمد کیرم تو کوسش خونشون تو یک آپارتمان بزرگو

0 views
0%

رفت و آمد کیرم تو کوسش

عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس خودم دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو
سینشو از زیر لباسش در آوردم
بد جور حشری بودم و کلافه اصلا هم نمیخواستم برم ماساژ خونه کس بکنم .یه سر رفتم تو وب سایت ببینم کسی‌ آن هستش یا نه.دیدم یه زن و شهر دنبال یه مرد هستن.سریع براشون چشمک فرستادم.چند ثانیه بد از من عکس صورتمو خواستن چون میتونستن عکس بدن و کیرمو تو پروفایلم ببینن.ادشون کردم و بد از دیدن عکس گفتن میتونی‌ بیای اینجا گفتم کی‌ گفت همین الان .فکر می‌کردم یک ساعتی‌ ازم دور هستن ولی‌ شهوت داشت دیوونم میکرد حاضر بودم واسه کردن کس ۲ ساعت رانندگی‌ کنم .گفتم چرا که نه آدرسو بده بیام وقتی‌ آدرسو فرستاد داشتم کفّ می‌کردم دقیقا ۲ دقیقه با من بیشتر فاصله نداشتندشماره تلفن آدرس دادن و گفتم زیاد از شما دور نیستم ۲۰ دقیقه دیگه اونجام.سریع رفتم همام یه دوش گرفتمو تمام موهای دوره کیرمو کونمو صاف کردم بدنمو خوش بو کردم لباس پوشیدم ،رفتم شراب بردارم دیدم شراب ندارم یه شامپین تو خونه داشتم بر داشتمو رفتم .خونشون تو یک آپارتمان بزرگو گیج کننده بود بد از یه کم گشتن دنبال پلاک خونه رسیدم دم در .ساعت تقریبا ۱۱ شب بود زنگ خونه‌رو زدم .شهوت و فکر‌ اینکه الان کی‌ در رو باز می‌کنه و خدا کنه آدمهای خوبی‌ باشن داشت کلافم میکرد .دره خونه باز شد و یه لحظه چشام برق زد‌‌و درشت تر شد یه زن قد بلند خوش هیکل سبزه با چشم‌های درشت‌و شهوانی موهای بلند قهوه‌ای جلوم ایستاده بود و یه لباس سکسیه مشکی‌ هم تنش بود دست داد و صورتمو بوسید راهنمیم کرد برم تو پذیرایی شوهرش اومد جلو خودشو معرفی‌ کرد و همین طور من خودمو معرفی‌ کردم و بابت مشروب تشکر کردن .به هیچ عنوان توقع نداشتم یک هم چین زن زیبا و سکسی‌ رو امشب ببینم خیلی‌ با عکس پروفایلش فرق میکرد عجیب از عکسش‌ قشنگ ترو بهتر بود .یه مبل ۲ نفره و ۲ تا یک نفره بود که من نشستم تو یکی‌ از اون تکیها .از من پرسیدن چی‌ میخورم که گفتم ویسکی یه چند دقیقه حرف زدیم ولی‌ تمام مدت تو فکر‌ این بودم که عجب شبی پیش رو دارم و هیکل قشنگو صورت زیبای طرف داشت تمام تنمو مور مور میکرد احساس می‌کردم یه تیک آتیش تو جونمه و نمی‌ذاره یه جا آروم بشینم می‌خواستم هجوم ببرم به طرف بدن قشنگشو و همه جاشو ببوسم .تو همین افکار بودم که گفت نمی‌خوای کنار من بشینی‌ .بلند شدم رفتم کنارش و به شوهر زنه نگاه کردمو با چشم هام ازش اجازه گرفتم دستمو گذشتم رو رون‌های نرمو قشنگش گرمی رونهاش بدنمو داغ کرد اون یکی‌ دستمو بردم دوره گردنش و از اون بالا سکس ایرانی سینه ی‌ قشنگشو گرفتم تو دستم ،لباسش جوری بود که به تمام بدن قشنگش دسترسی‌ داشتم و می‌تونستم بدنشو ببینم و لمس کنم
سینشو آروم از زیر لباسش در آوردم و یکم به قهوهی قشنگ سینش نگاه کردمو آروم لباشو بوسیدم و زیر گردنشو و آروم سینه‌های قشنگشو مکیدمو فشار میدادم و دستم وسط رونهاش بود ولی‌ به طرف کوسش نمی‌رفتم دیگه نمی‌تونستم دنبالهٔ بحث قبلی‌ مونو بگیرم سخت مشغول سینه و بدن نرم طرف بودم که شوهرش گفت فکر می‌کنم بهتره که بریم تو اون اتاقبلند شدیم بریم تو اون اتاق .لرا (اسم زنه)زودتر از ما رفت و من هم بد از برداشتن مشروبم بد از ۳۰ ثانیه رفتم تو اتاق خواب که دیدم وووو لخت لخت رو تخت دراز کشیده و با کوسش بازی می‌کنه و چشم‌های مستو خمارش رو به دره یه نگاه به دورو اطراف اتاق انداختم تا لیوانه مشروبمو بذارم گفت پسر خوب کاندم همراهت داری یا نه گفتم آره و سریع لخت شدم دیگه خودم بودم‌ یه حوری حشری تو تخت

رفت و آمد کیرم تو کوسش

کیرم تو کوسش
.رفتم رو تخت و دولا شدم لبای قشنگو گوشت دارش رو بوسیدم که یکدفعه منو بطرف خودش کشید و مثل یه گرگه گرسنه شروع به مکیدن لبم کرد دستاشو از هم باز کردمو بردم بالای سرش و انگشتم رو به نشونهٔ آروم بودن گذاشتم رو لبش یه کم آروم شده بود ولی‌ از شدت شهوت قلبش تند تند میزد از نوک انگشتاش بوسیدم اومدم پایین پیشونیشو صورتشو لباشو زیر گردنشو و هم زمان که لبام رو بدنش بوسه‌ میزدو میومد پایین دستام هم به همون اندازه بدن گرم و لطیفشو لمس میکرد می‌اومد پایین.زیر گردنشو بوسیدم سینه‌شو بوسیدم اومدم پایین شکمشو بوسیدم اومدم پایین تر کنار کس تمیزو سافشو بوسیدم و ۲ طرف کسشو بوسیدم رون هاشو بوسیدم و با دستم تمام بدنشو آروم نوازش می‌کردم جوری که فقط نوک انگشتام بدن لطیفشو حس کنه یه بوسه‌ یه کوچیک به کوسش زدم و اومدم پایین.به محض تماس لبم با کوسش یه لرزهٔ شهوت رو تنش نشست و رفتم پان تر رونهاشو بوسیدم ساقه پاشو بارش گردوندم به شکم خوابید از پشت پاش بوسیدم رفتم بالا لپهای کونشو کمرشو گردنشو و دوباره برگشت و در عرضه یک چشم بهم زدن داغی لبهام و زبونمو وسط کوسش حس کرد .با ولع تمام کسشو میمکیدمو با نوک زبونم ششولشو لیس میزدم و سینه هاشو میمالیدم صداش حسابی‌ بلند شده بود .با ۲ دستش صورتمو گرفت و کشید منرو به سمت بالا و دوباره شروع کرد به مکیدن لبهام تو این موقع دیدم شوهرش لخت بالا سرمون و داره لذت میبره از تماشای اون صحنه و کیرش تو دستشه.سریع کاندمو باز کرد زد به کیرمو و پاهاشو باز کرد آروم اول کیرمو مالیدم وسط کوسش و تمام ۲۰ سانت کیرمو با فشار کردم تو کوسش هم باورم نمی‌شد اینقدر تنگ باشه .تنگ بود و داغ .رونهی قشنگش تو دستام بود و کس قشنگو تنگشو می‌کردم و اون لرا هم از شدت لذت فریاد میزد .با دستش کیر شوهرشو گرفت و اونو به سمت خودش کشوند و شروع کرد به ساک زدن کیر پیتر تمام کیرم تو کوسش بود و با هر رفت و آمد کیرم تو کوسش تخم هامو زیر کوسش حس میکرد و گاه گداری یه دستی‌ به زیر کیرم میزدو تخم هام رو فشار میداد ازش خواستم برگرده و دلاش کردم وای خدای من یکی‌ از بهترین کون‌هایی‌ بود که کرده بودم از پشت کوسش کاملا زده بود بیرون کیرمو فشار دادم تو کوسش و محکم از پشت تلنبه میزدم و لرا داد میزد و میکفت بکن منو محکم تر بکن و بدون توقف فقط بکن از جلو هم شروع کرد به ساک زدن پیتر .کوسش تمام کیرمو سفید کرده بود حسابی‌ تو اوج لذت بود و از کس دادنش لذت می‌برد آبه کوسش تمام کیرمو خیسو سفید کرده بود .لذت میبردم وقتی‌ میدیدم کیر کلفتو بزرگم چه جوری میره تو کوسش و میاد بیرون و با خودش پرهی نازک بین سوراخ کونشو سوراخ کسشو با خودش می‌کشه بیرون .سفیدیه آبه کوسش سوراخه کونشو گرفته بود و با دیدن اینکه اینقدر تحریک شده و زیر کیرم داره لذت میبره بیشتر تحریک میشودم و محکم تر میکردمش با دستم محکم به کنش ضربه میزدم و کوسش میذاشتم به هیچ عنوان هم دوست نداشتم ارزا بشم همین جوری که می‌کردم دراز کشید رو تخت و ناا خواسته من هم از پشت دراز کشیدم روش و به کردن اون کسه تنگ ادامه دادم اینجوری کسش بیشتر تنگ شده بود از رو کوسش بلند شدم و از من مشروبشو خواست بهش دادم و خودم هم یه کم خوردم .گفت تکیه بدم به بالای تخت و پاهمو دراز کرد و شروع کرد به ساک زدن کیرم و بد نشست رو کیر سفتو کلفتم و شروع کرد به مکیدن لبهام من هم با کونش بازی می‌کردم و کیرم رو تو کسش تکون میدادم .محکم منو به خودش چسبوند و رو کیرم بالا پین میکرد خودش رو از مکیدن لبهام و لب گرفتن لذت می‌برد از پشت انگشتامو رو سوراخ کونش گذشتمو فشار دادم تنگی سوراخه کونش بیشتر تحریکم میکرد .اوه خدای من عجب کسه هشریو قشنگی‌ امشب زیر کیرم بود .با تمام وجودش از سکس و کس دادنش لذت می‌برد و تنی هم از کسدادن زنش و این که یه کیره کلفتو بزرگ یه حال درست حسابی‌ به کوسه زنش میداد لذت می‌برد .تقریبا یک ساعتی‌ بود که داشتم میکردمش و مشروب حسابی‌ کمکم کرده بود که به تاخیر بیفته.بارش گردوندم و از پشت دوباره کردمش میخواستم اون منظرهٔ زیبای کن و کسشو دوباره ببینم .احساس می‌کردم کیره کلفتم داره جرش میده و الانه که از وسعت ۲ تا بشه ولی‌ لرا بیشتر لذت می‌برد .دیگه نمیتونستم خودمو نگاه دارم و با تمام فشار تو کوسش ارزا شدم و موقهٔ ارضا شدن کنش تو چنگم بود و فشار میدادم چقدر خوب ارضا شدم یه کم بدنمو رو کمرش چسبوندم و بد کیرم رو در آوردم و کاندمرو رفتم بندازم بیرون

آب کیر منو قورت نداد

ساک زدن
هنوز هم کیر می‌خواست و الان نوبت تنی بود که کسش بذاره .خودم رو شستم و اومدم تو اتاق مشروبم رو بر داشتم و کنار تخت نگاهشون می‌کردم .گفت من باز هم اون کیر سکسی رو میخوام .دولا شدم لباشو بوسیدم و گفتم چرا که نه خوشکل .اومدم جلوی تخت همون جوری که ویسکی‌ رو میخوردم شروع کرد به ساک زدن کیرم .اگر تا صبح هم کیرمو میخادت حاضر بودم و می‌تونستم بکنمش.تمام کیرمو که الان یه کم شل بود رو تو دهانش جای میکرد.تنی گفت دیدن شما ۲ تا بیشتر لذت داره بیا بالا .لرا رو تخت دراز کشیده بود و رو زانو نشستم کنارش و شروع کرد ساک زدن ازش خواستم تخم هام رو بلیسه و اگر دوست داره و بعدش نمیاد زیر تخممو .بدون اینکه حرفی‌ بزنه شروع کرد به لیسیدن زیر تخم هام و در کمال ناا باوری شروع به لیسیدن سوراخه کونم کرد.(ولی‌ خدا وکیلی حسابی‌ تمیز کرده بودم و اطراف کن و کیرمو با خوش بوس کننده خوش بوس کرده بودم)تمام زیر تخم و سوراخ کنم رو لیس میزد که تنی گفت ووو تو امشب خیلی‌ حشری هستی‌ چی‌ شده و رو به من گفت خیلی‌ کم پیش میاد کسی‌ بتونه اینجوری لرا رو حشری کنه و من هنوز ندیدم اینکار رو انجام بعده .از اینکه میدیدم تونستم تا این حد باعث لذتش بشم احساس خوبی‌ داشتم.کیرم دوباره حسابی‌ سفت شده بود مثل سنگ.لرا گفت فقط میخوام از پشت محکم کسم بذاری تا ارضا بشم .برگشت و من پین تخت ایستادم و کونه لرا رو گرفتم تو دستم دوست داشتم از اون منظرهٔ زیبا که یه کون قشنگو خوش فرم تو دستم بود و یه کس تپل و صاف که از عقب بیشتر زده بود بیرون عکس بگیرم و همیشه همراهم باشه.کیرمو فشار دادم تو کوسش و از زیر شکمش شروع به مالیدن شوشولش کردم .یه کم سخت بود ولی‌ کیف داشت می‌تونستم کیرمو وقتی‌ وارد کوسش می‌شه لمس کنم .تنی به کمکم اومد و دراز کشید زیر شکم لرا و شروع کرد به لیسیدن کسش.من هم دیگه راحت از پشت فقط کوسش میذاشتم و با دستم به کونش ضربه میزدم .جیغ میزد و میگفت محکم تر کسم بذار میخوام اون کیر کلفتو بکن منو .اوه خدای من لذت میبردم از این که اینقدر حشری و راحت بود و عاشق سکس بود .لپهای کنش قرمز شده بود و من محکم تر و بدون توقف میکردمش و تنی هم کسشو لیس میزد گاه گودرزی هم زبونش به کیرم میخورد و حسش می‌کردم .احساس کردم کوسش تنگ تر شد دیگه داشت کیرمو می‌شکست کوسش شروع به دلم دلم کردن کرد و با یه جیغ حسابی‌ ارزا شد .هنوز داشتم میکردمش که گفت درش بیار جرم .رو زانو نشست رو تخت بغلم کرد و دوباره شروع کرد به لب گرفتن و گفت حتما باید تورو دوباره ببینم کسم به کیرت عادت کرد .اون شب یکی‌ از بهترین سکس هامو با یه زوج داشتم
verified profile,sex,blonde,petite,milf,amateur,homemade,curvy,american,pussy-fucking,drilled,family,reality,taboo,stuck,step-son,step-mom,trapped,step-mother,awkward,fucked-while-stuck

From:
Date: March 19, 2020