بیشتر از همیشه کس میخوردم مساعد نبود و شاید اون کوچه بهترین

0 views
0%

بیشتر از همیشه کس میخوردم

قزمز تنم بود دوبنده بود و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه داشت میخورد و میمکشید میسرخت سرش میگفت میخوام خوشگلش کنم و منم اه و نالم بالا بود حسابی میکشیدش با دندون و فشارش میداد وقتی نگاش کردم کبوده کبود بود حالا نوبت ممه راستیم بود ک بغلم کرد بردم رو تختش سوتینمو کامل دراورد نشست کنار تخت با دوتا دستاش ممه راستمو گرفت همچینن میمکید ک پرسیدم مگه چیزی ازش میاد بیرون و گاز میگرفت چ منم لذت میبردم
اومد اروم کیرشو حس میکردم از رو شلوارش ولی دست نزدم ینی در واقع کیرش تحریکم نمیکرد ولی اون با ولع داشن خودشو
جوانی و شهوت
چند ماه از قشنگترین عذاب دنیا گذشته بود … و من با احساسی برگرفته از جوانی و شهوت؛ به بهانه ای همراه خانواده ی خودم مسافرت نرفتم … از مینا خواسته بودم که با هم باشیم اون روزها؛ مینا با احساسی پر از دلهره گفت بود: باشه! خودم رو از خونه ی مادربزرگم به خونه رسوندم؛ یه دوش آب گرم و یک لیوان ماالشعیر؛ به استعاره از پیک شراب ! مینا آمده بود … همونطور که از من خواسته بود … بولیزی برمودایی و شلوار جین تنگ … تن هر دو مثل بید زمستان میلرزید و وسط گل قالیچه ی اتاقم اولین بوسه گاه ما بود … روی تخت همه چیز مبهم بود … شهوت و عشق و شور و دلهره … همه چیز مثل خواسته های اون بود … هیچ پیراهنی روی زمین نیفتد و بند هیچ لباسی باز نشد … مینا از همه چیز راضی به نظر می رسید و من به بهانه ی عشقی که داشتم راضی تر بودم! همه چیز از دفعه های بعد شروع شد و آن صحبت بین ما … شاید شوخی که آخرش به ارضای شهوت من رسید … همه چیز عاشقانه بود، حتی خود ارضایی های من برای مینا! از حمام با هم صحبت میکردیم به روش خاص خودمان … اون خود ارضایی میکرد و من برای او و از احساس هم برای هم می گفتیم … گوشی های تلفن خیس نمیشد توی کیسه فریزری که گره اش زده بودیم؛ اما خودارضایی حسابی خیس مان میکرد … چند بار با هم بودنمان با عشق بازی و بوسه و باز شدن بند سوتین تمام شد؛ بدون هیچ اعتراض و درخواستی سکس ایرانی از سوی من! عاشقش شده بودم .. اما حس تضاد بین عشق و شهوت آزارم میداد

بیشتر از همیشه کس میخوردم

سکس پر رنگ
اما لب به اعتراض باز نمیکردم! اصلا نمیداستم اعتراض داشتم به این حس ارضا نشده یا نه! رفته رفته همه چیز رنگ سکس گرفته بود … همه چیز از دست زدن به کیر من شروع شد … وقتی مینا از من خواست که یک بار از روی شلوار دست به آلتم بزنه، توی کوچه ی پشتی … صبح ساعت 8 وقتی همه خواب بودن … چند ماهی بود شرایط برای با هم بودن مساعد نبود و شاید اون کوچه بهترین جا بود … بعد از بوسه ی کوتاه از روی لب؛ مینا دست زد به کیرم و با خنده ای که فقط از دست شیطان بر می آمد از من دور شد … بار های بعد سکس پر رنگ تر شد و هر بار بیشتر از همیشه کس مینا رو میخوردم و چنگ زدن مینا به ملافه های سفید روی تخت رو میدیدم … مینا فقط کمی میخورد اما من اصراری نداشتم … من فقط میخوردم و مینا به گفته ی خودش بیشتر از چند بار ارضا میشد … بی حال از من عشق میخواست و من هم عشق میدادم و هم هوس … معلوم بود! هر شب هر دو برای هم خود ارضایی میکردیم و به هم نمی گفتیم … مینا عاشقم بود و تنها سوال بعد عشقبازی اون همین بود: نوید تو راضی میشی از عشق بازی با من ؟ من میگفتم آره اما اون میدونست که من نمیشم … مینا بار های بعد تسلیم شده بود … بکارت براش مهم نبود؛ تنها چیز مهم این بود که با از دست دادن باکرگی اش دل من رو برای همیشه پیش خودش نگه داره … من میترسیدم اما تشنه ی سکس بودم … ” نوید تو منو کی میکنی” آخرین جمله ی مینا فبل اولین سکس ما بود … چند بار امتحان کردم و چند بار لیس زد اما درد گرفت مینا و من ادامه ندادم … آخرین بار بهم گفت میخوام تو هر لذتی رو بفهمی و از من تنها یک چیز خواست

الأم تنتاك من طيزها مع بنتها من حبيب بنتها

عشق بازی کردیم
سهراب آروم آروم بکن تو پشتم … کاندوم لازم نیست آبش رو بریز پشتم … سهراب تو چطور میخوای منو بکنی … من میخوام بشینم روی کیرت تا اونجوری دردم نگیره … سهراب آخه درد میکنه من میدونم … همه ی این ها آخرین حرف های ما بود قبل سکس … همه چیز شروع شد مثل همیشه … مامان اینا تهران بودن … رفتیم حمام و به جز بوی خوب موهای مینا چیزی یادم نمیاد … اومدیم هر دو به یک اتاق رفتیم … وقتی در رو باز کردم مینا سوتین و لباس زیر مشکی تنش بود … بی اختیار فقط عشق بازی کردیم و آخر بهش گفتم برای سکس آماده ای؟ سرش رو تکان داد یعنی آره اما میدونستم میترسه … به حالت سگی خوابید و من چند بار امتحان کردم و نشد … با دست خودش کیرم رو گرفت و هول داد … قشنگترین احساس دنیا بود … عشق و شهوت هر دو با هم میخندیدند … مینا خودش رو انداخت روی تخت به خاطر درد اما دوباره بلند شد و من اینبار چند بار با اصرار فشار میدادم و مینا به خاطر عشق تحمل میکرد و من ارضا شدم و مینا هنوز درد داشت …. برای بار دوم خسته بودم و مینا رو آروم کردم با آغوشم … با بوسه هایی از عشق … اما بازی مینا با موهای سینه ی من آرومش میکرد …
همه چیز به سادگی تمام شد بین ما ..

From:
Date: March 19, 2020