جنده کوس تو بده ,اخ اخ چیه كرد شلوارمو درآوردم هنوز ترديد

0 views
0%

جنده کوس تو بده ,اخ اخ چیه

اتفاقی افتاده تو اسپانیا تو نمی خوای بگی دنیا هم گفت خوب از الناز بپرس منم گفتم الناز میگه همه چیرو بهم ولی اگه در رابطه با خودش باشه نه اونم گفت چیارو می گه بهت منم گفتم مثلا شما دوتا لز می کنید که دنیا بهم ریخت عصبانی شد گفتش خیلی ازش انتظار نداشتم انقدر دهن لق باشه اونم گفت راستش تو اسپانیا با گارسون هتل یه پسر جون الناز سکس کرد اونم چند بار منم اولش گفتم دروغ می گی ولی اونم گفت اگه نگی بهش بهت عکساشونو نشون می دم منم گفتم عکس گفت با هم کنار هم انداختن پسره اسپانیای بود گفتم اخه چرا دنیا گفت دلش می خواست تو هم نبودی گفتم 1 هفته دور بودیم که دنیا گفت زنه توهستش تو بایید بشناسیش عصابم بهم ریخت اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت سکس ایرانی می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو

جنده کوس تو بده ,اخ اخ چیه

كيرم رو ميمالوندم به كسش
هر دو منتظر بوديم كه ديدم انگار منم كه بايد پرده حياي زنمو بردارم
رفتم طرفش چشماشو بست بغلش كردم و بردمش اتاق. اتاقو با بوي عود معطر كرده بود و آهنگ ملايمي هم گذاشته بود. رو تخت خوابوندمش و لب گرفتم.!
لب گرفتنو خيلي طول دادم كه ديگه خودش دستمو گذاشت رو سينه نرمش
لباسشو درآوردم. فقط يه شرت تنش بود دكمه هاي خودمو باز ميكردم كه دستشو آورد و بازشون كرد شلوارمو درآوردم هنوز ترديد داشتم تو زدن پرده ش.
دستامو گذاشتم رو سينه هاشو و لب گرفتم. شنيده بودم سينه زن نرمه اما انقد احساس ميكردم ژله ست،برگ گله.شروع كردم به ليسيدن سينه هاش كه ديدم داره ناله ميكنه.چشماش بسته بود و لذت ميبرد. با همه احساسم روش خوابيدم تا همو تنشو حس كنم. هر دو خيس عرق بوديم.
شق كرده بودم.

وسطه چاکشا مالیدم مثل سگ میکردمش

شورتمو درآوردم,شرت اونم در آوردم و سرمو بردم لاي پاهاش,كس بي موش خيس خيس بود. با زبون ليسيدمش,كه ديدم باز ناله هاش شهواني تر شد. با دست با چوچوله ش بازي ميكردم
كيرم رو هم ميمالوندم به كسش
گفت عزيزم تا نكنى توش من ارضا نميشم
دوباره كيرمو دادم تو
كسش خيس و آماده بود.
گفتم تانى كيرمو ببين, دردت مياد.نگاش كرد پريد بغلم گفت اشكال نداره
اول حسابي حشريش كردم كه ديگه گفت زودتر توروخدا
سر كيرمو گذاشتم رو سوراخ كسش و آروم سرشو دادم تو كه يه جيغ كشيد فوري كشيدم بيرون
يه نگاه كردم يه چند قطره خون اومده بود
دوباره كيرمو دادم تو دندوناشو بهم فشار داد گفت نكش بيرون يهو بزني پرده مو دردش كمتره.
يهو همه كيرمو تا ته دادم داخل كه داد زد
ديدم اشكاش جاري شده
شروع كردم به تلنبه زدناي آروم
زبونم تو دهنش بود و آروم ميمكيد و گاز ميگرفت و اشكاش ميومد پايين
يه كم از روش بلند شدم و سرعتو بيشتر كردم
آه و ناله ش بدجوري حشريم ميكرد
داشتم ارضا ميشدم
يهو ناخودآگاه آه بلندي كشيدم و ارضا شدم

تو كسشم نگاه كردم
آبم كه اومد آروم كشيدم بيرون كه يه جيغ خفيف كشيد
پاهاش ميلرزيد و خونى بود.
پا شدم تو كسشم نگاه كردم سرخ سرخ بود و زخم بود انگار
خوابيدم كنارش و محكم چسبيد به من و خنديد و كير و بيضه مو دست كشيد
verified profile,blonde,milf,amateur,homemade,fuck,curvy,POV,shower,voyeur,family,reality,taboo,peeping,step-son,step-mom,point-of-view,big-natural-tits,step-mother,stealing-panties,step-mom-allows

From:
Date: March 19, 2020

2 thoughts on “جنده کوس تو بده ,اخ اخ چیه كرد شلوارمو درآوردم هنوز ترديد

Comments are closed.