وقتی جی جی خانوم کیر میخاد چرک کف پاهاش و لای انگشتای پاهاش

0 views
0%

وقتی جی جی خانوم کیر میخاد

ببخش تو رو خدا این قدر کف پاهام کثیفه!فروزان گفت:عیبی نداره آیدا جون برات تمیزشون میکنه!بعد همه زدن زیره خنده.بعد سمیرا و فروزان آیدا رو که داشت التماس میکرد تمومش کنن از روی زمین بلند کردن و فتانه رو آوردن و فتانه چرک کف پاهاش و لای انگشتای پاهاش رو با دست جمع کرد و ریختن توی دهن آیدا!!!!فروزان گفت اگه قورت ندی دوباره میدیم بخوری!آیدا هم به ناچار قورت داد.من که کیرم رو گرفته بودم به دستم و داشتم دیوونه میشدم.فکر کنید اون لحظه زنه من چه حالی شده؟
همون لحظه بود که زنگ دره خونه زده شد و خواهرای فاطمه اومدن.وقتی اومدن توی خونه و این صحنه رو دیدن که زنه من کف پاهای فتانه روی صورتشه گفتن:وای فاطمه دارین چه کار میکنین؟فاطمه گفت:داریم یه درس عبرتی به این همسایه عوضیمون میدیم!شما هم جوراباتون رو در بیارین.

وقتی جی جی خانوم کیر میخاد

خیانت مامانی
زود از مدرسه تعطیل شدم اون موقع سیزده سالم بود ، وقتی رفتم جلو در کفش عموم رو دیدم و برام چیز جدیدی نبود حسن چون مجرده همیشه تو خونه ما لنگر مینداخت یه صدایی شنیدم که از تو اتاق میومد مامان اول در اتاق رو قفل کرد بعد چند دقیقه درو باز کردو منو سریع برد تو اتاقم و درو بست مثل روز برام روشن بود که اول درو قفل کرد تا لباس بپوشن و منو برد تو اتاق تا حسن از خونه بره
اعصابش خورد بودو داد میکشید که چرا زود اومدم منم بهش دقت میکردم لباش خیس بودو و کرست نداشت و سینش از رو تیشرتش زده بود بیرون مخصوصا نوکش که باد کرده بود اون روز خیلی حالم بد بود با خودم هی میگفتم نه مامان این کارو نمیکنه بعد اینکه دعوام کرد رفت اتاقشو سریع رفت حموم رفتم تو اتاق مامان و تا درو باز کردم تخت به هم ریختشو با لباس قرمز سکسیشو دیدم چند قدم رفتم جلوتر سکس ایرانی کنار تختش یه شورت خیس بود که تا دیدمش اشکم درومد و برداشتمش تو شورت یه کاندوم استفاده شده پر آب بود تو اون لحظه مامانم در حموم رو باز کرد و منو تو اون لحظه دید فهمید که من متوجه همچی شدم از حموم بدون اینکه لباس بپوشه درومد بیرون فقط شورت و کرست پوشید این اولین باری بود که یه زن رو از نزدیک لخت میدیدم
رو بروم رو تخت نشست و لباس زیرشو ازم گرفتو گفت شاید وقتی که بزرگ تر شدی بهم حق بدی ولی الان به هیچ چیز فکر نکن ….
از اون قضیه حدود دو سال میگذشت….
منم کم کم داشت اون جریانو فراموش میکردم ، تا یه روز فهمیدم که فردا روز مادر هستش و رفتم براش کادو خریدم و میخواستم فردا که صبح بلند میشه سوپرایزش کنم برای همینم مدرسرو کنسل کردم و میخواستم صبح وقتی بیدار شدم خوش حالش کنم
ساک زدن مامنم
من داشتم از لای در یواشکی نگاش میکردم و با خودم گفتم الان وقتشه که با کادو برم پیشش یهو دیدم داره با تلفن حرف میزنه هی بلند بلند میگفت خفه شو عوضی
بعد چند دقیقه حسن با کلید درو باز کرد و اومد تو ،
با حسن بحث میکرد میگفت تو با داداشت هیچ فرقی نداری و جفتتون لاشی هستید و حسن داد میکشید خفه شو حسن رفت تمام زیر پرده پنجره حال رو کشید
حسن تلوزیون رو روشن کرد و صداشو زیاد کرد رفت کنار نرگس پیشش نشست داشتند بحث میکردن نرگس یه تیشرت سفید با دامن خاکستری تنش بود حسن موهای نرگسو کشید و صداشو دراورد بعد همینطور که داشت موهاشو میکشید سر نرگسو به سمت کیرش میاورد و با یه دست دیگش زیپ شلوارشو باز کرد کیرشو انداخت بیرون نرگس هم رو مبل دراز کشید و سرش به سمت حسن بود که رو مبل نشسته بود من داشتنم ساک زدن مامنمو میدیدم

حسابی داره زیر كیر كلفت حال میكنه

کیر رو تو کونش فرو کرد
حسن با یه دست داشت موهای نرگسو میکشید و اروم دست راستشو اوارد رو کون مامان و از رو دامن لمنسش میکرد بعد مامان همینطور که براش ساک میزد دست حسنو گرفت و بردش تو دامنش لمس کردنش از زیر دامن شروع شد و صدای آه نرگس میومد از ساک زدن دست کشیدو سرشو اروم گذاشت رو کیر حسن و ارم باعاش حرف میزد و من دستی که زیر دامنش مدام بالا پایین میشدو میدیدم بعد مامان رو مبل که به پشت خوابیده بود بلند شدو نشست رو پاهای حسن بدون اینکه لباسی در بیاره و حسن این بار با سینه ها از رو لباس بازی میکرد و نرگسو رو پاهاش جلو عقب میکرد ازش لب میگرفت با دستاش نوک سینشو فشار میداد تا داد مامانم دراد کم کم تی شرتو از تنش دراورد و من سینه هاشو دیدم با یه دست از رو دامن با کسش بازی میکرد و زیر گوشش حرف میزد مامان هم چشماشو بسته بود و هر چند ثانیه آه میکشید بعد چند دقیقه مامان از رو حسن که مث صندلی روش نشسته بود بلند شد و یه قدم عقب تر رفت حسن هم رو بروش بود از رو مبل رو زمین نشست با دستاش دامنو کشید پایین پشت مامان به من بود و جلوش به حسن کون بزرگ سفیدی داشت یه پاشو رو مبل گذاشت و کله حسن وسط پاهاش بود و داشت میک میزد مامان یه دستش به کمرش بود و یه دست دیگش رو سر حسن ، حسن هم از لمس پاهاش شروع کرد تا انگشت کردن انقدر تند تند با دستاش وسط چاک کونش بازی میکرد تا اه گفتنش بیشتر شه بعد رو مبل نشست و پاهاشو باز کرد تا حسن کیرشو اروم اواردو رو کسشو فرو کرد کس مامان از دور زیاد معلوم نبود ولی سیاه بود هی تلمبه میزد مامان بازوهاشو گرفته بود و تو چشماش زل زده بود از تلمله زدن حسن با اون کیر سیاهش داشت کم میشد که یهو تلفن زنگ زد و حسن یهو پرید ، نرگس رفت سراغ گوشی ، بابام بود که زنگ میزد به حسن گفت ، حسنم گفت بزار رو بلند گو جواب بده و صدای تلوزیون رو خفه کردن و مامان همین کارو کرد بعد احوال پرسی حسن رو مبل نشسته بود و کیرش که سیخ بود با یه دستش گرفت و مامان با اینکه داشت با تلفن حرف میزد روش نشست کیر حسن رو تو کونش فرو کرد من چون از رو برو کسش رو میدیدم فهمیدم که از پشت کرده و در حالی که لبخند میزد با بابام حرف میزد و لگن خودشو بالا پایین میکرد گفتش برای امشب چی بخره داشت باهاش حرف میزد در حال خیانت و هیچ احساس گناهی نداشت بعد اینکه تلفن رو قطع کرد دوتایی رفتن اتاق و بعد رفتن حموم و فرصتی بود که منم برم بیرون خونه

verified profile,pornstar,milf,brunette,shaved,high-heels,lingerie,submissive,domination,fetish,pantyhose,bondage,couple,big-tits,cougar,dirty-talk,boy-girl,male-dom,samantha-grace,spandex-dress

From:
Date: March 17, 2020