تخمامو کرد تو دهنش سمت نافشو شروع کردم بوسیدنش

0 views
0%

تخمامو کرد تو دهنش

بینم صابر در حموم رفته بود سراق زنم داشت به شرت لمبادای زنم که از اب کسش خیس بود دست میزد کیرشو می مالید در حموم جوری بود نمی تونس شراررو ببینه فقط با شرتش ور میرفت صابر کیرشو دراورد می کشید به شرت زنم چه کیر بزرگی زنم تا حالا این طوری توش نرفته بود گوشیمو در اوردم فیلم برداری کردم داخل روشن بود بیرون تاریک صابر منو اسلا نمیدید کیرشو انقد کشید به فاق خیس شرت تا ابش اومد ریخت رو همون خیسیه اب کس زنم خودشو مرتب کرد رفت منم رفتم خرید با سرو صدا اومدم شراره هنوز حموم بود صابرم تی وی می دید رفتم پیش شراره فیلمو دادم بهش اومدم بیرون 2دیقه بد شراره ازم حوله خاص بردم بهش دادم اومد با حوله تنپوش از گنارمون رد شد رفت خاب منم صدا زد دیدم همون شرتو که صابر ابشو خالی کرده بودو دوباره پوشیده داره ابو به کسش می ماله بهم گف کیر صابرو می خام لعنتی گفتم باشه حالا 2 ما وقت داری بقیش در قسمت بعدی اگه دوس داشتین.
کسش خیس خیس شده
مراسم تموم شده بودو تو راه خونه بودیم.دیگه مال من شده بود .لباس عروسشم در اورده بودو گذاشته بود رو تخت.منم رفتم بیرون لباسامو عوض کردمو یه شرت پام بود دیگه صبر نداشتم واسه دیدنش لباشو گذاشت رو لبام یکم که همو بوسیدیم در گوشش اروم گفتم :مطمئنی؟اونم اروم تر از من گفت:خیلی وقته. گردنشو بوسیدم رفتم سراغ لاله ی گوشش دستامو انداختم زیر پاشو لبامو گذاشتم سکس ایرانی رو لباشو اروم بردمش به سمت تخت.دستامو از روی دستاش حرکت دادم به سمت پایین و رسوندم به سینه هاش از زیرم پاشد اومد رومو شروع کردم لبامو بوسیدن دکمه های پیرهنمو باز میکرد

تخمامو کرد تو دهنش

.از بس کسشو لیسیده بودم باد کرده
. با دستام سینه هاشو از روی حوله گرفته بودمو میمالیدمو از روم بلندش سکس ایرانی کردمو خوابوندمش خودم افتادم روشو تا زیر سینه هاش حولشو کشیدم پایین زبونمو گذاشتم روشو شروع کردم بوسیدن و لیسیدن کامل میکردم تو دهنمو.یکم که گذشت دستشو گذاشت رو سرمو کشوند به سمت پایین اروم گفت دیوونم کردی بخور برام.یه کس کوچولوی خوشگل کیرم داشت شرتمو پاره میکرد رفتم سمت نافشو شروع کردم بوسیدنش و نفسامو میزدم بهش اونم دستاشو گذاشته بود رو سینه هاشو میمالید به کسش که نگاه کردم دیدم خیس خیس شده رفتم طرفشو از روناش شروع کردم بوسیدن ولی به کسش دستم نزدم یخورده که گذشت گفت بخور دیگه لا مصب دیوونه شدم انگشتمو گذاشتم رو کسشو اروم میمالیدم.یه دستم رو سینه هاش بودو یه دستمم روی کسش و دورشو میمالیدم زبونمو کردم لاش.کلشو میکردم تو دهنمو میمکیدم سارا هم اه و ناله میکردو.از بس کسشو لیسیده بودم باد کرده بود و قرمز شده بود سارا گفت کیرتو, منم که دیگه خودم داشتم میمردم از شهوت

اولین سکسم دستم میلرزید

دلم اون کس خوشگلو میخواست
تخمامو کرد تو دهنش و لیس میزد لباشو برد سمت کیرمو بوسیدو سرشو کرد تو دهنش زبونش دور کیرمو لیس میزد یخورده که خوردبرام دیگه دلم اون کس خوشگلو دست نخوردشو میخواست خوابوندمشو افتادم به جون کسشو میخوردمش اونم فقط اه و ناله میکردو دستشو رو سرم فشار میدا گفت کسم کیرتو میخواد توروخدا بکن توش کیرمو گذاشتم رو کسشو همینطور میمالیدمو با اب کسش کیرمو خیس میکردم ولی تو نمیدادم اونم از شدت بی قراری کمرشو بلند میکردو کسشو به کیرم فشار میداد کیر منم دیگه راست راست بود لبامو گذاشتم رو لباشو کیرمو محکم کردم تو کسش.لبامو گذاشتم رو سینه هاش که شق شق بودو کیرمم اروم کردم تو کسش صدا برخورد کیرم با کسش خیلی قشنگ بود خیسیه کیرمو که از اب کس سارا بود حس میکردم چن تا تلنبه ی محکم دیگه زدمو کیرمو از کسش در اوردمو ابمو با فشار ریختم روش یه نفس بلند کشیدم

From:
Date: March 17, 2020