منیر جنده ناز ایرانی لب و بعد شروع شدن زبون بازی

0 views
0%

منیر جنده ناز ایرانی

کسی خونه نبود و میدونستم تا حداقل 4 ساعت دیگه نمیان…علی اومد با کلی ترس و استرس از همسایه فضول به سختی اومد داخل. رفتیم بالا خیلیم سرد بود فقط چون این روزا خونمون شلوغ بود و من نمیتونستم درس بخونم ی پتو و بالش و زیر انداز تو یکی از اتاقا گذشتت بودم ک وقتی میرم بپیچم دور خودم و بشینم بخونم. علی رو هم بردم همونجا کنارم نشست دستمو گرفت موهامو بوسید و میگفت اگه تو درسا گیر داشتی بهم بگو اخه هم رشته بودیم. منم غر میزدم سردمه علی بلند شد پتو رو اورد انداخت روی پاهام خودشم نشست و منم چسبیدم بهش و روی پای اونم انداختم… علی دستشو دورم حلقه کرد و ی لحظه باهم چشم تو چشم شدیم نگاهش به لبام بود ک وسط حرف زدنم یهو بوسید منو خدا میدونه یهو چه داغ شدم تنم گرم پرم شد چشمامو بسته بودم اما چون خیلی حس خوبی بود دوس داشتم بازم باشه علی هم ک خیالش راحت شد از برخورد من باز شروع کرد, بلد نبود فقط میبوسید کم کم راه افتادیم لب بالامو میمکید و منم چند بار کوتاه لب پایینشو بوسیدم.منو خم کرد رو زمین مثل اونایی ک تشنه هستن دوتا لبامو باهم میخورد هنوزم همینطوریه عین جاروبرقیه و کلا جفت لبامر باهم میخوره و میمکه دستش رفت سمت سینم راضی نبودم نمیزاشتم بره روش ناراحت شد منم حسابی امپرم بالا بود و کسم خیسه خیس خودم دستشو گذاشتم
ترجیح دادم تا برگشتن اون، لباس هامو در بیارم… فقط سوتین و شورت تنم بود.
با دیدن بدن لخت من جا خورد و به سینه ام خیره شد و بعد از مکث کوتاهی سرش رو پایین انداخت.

منیر جنده ناز ایرانی

_منتظر چی هستی؟ حاضرشو دیگه!
احساس کردم میخواد حرفی بزنه اما همونطوری که به گل های فرش خیره شده بود، شروع کرد به باز کردن دکمه های پیراهنش. و بعد دکمه شلوارش. از روی شورت مشکی و نسبتا تنگی که تنش باقی مونده بود، معلوم بود هنوز راست نکرده بود، برعکس اکثر مشتری ها…
کنارم دراز کشید و سریع اما آروم لبا هامو بوسید. اول چند بوسه معمولی روی لب و بعد شروع شدن زبون بازی. از نوع بوسه ها معلوم بود تجربه زیادی نداره. دست پاچه بودن توی حرکات دست و لرزش ریز لب هاش مشخص بود. خواستم کاری کنم که از این حالت خارج بشه، واسه همین به پشت دراز کشیدم و سامان رو ، روی خودم کشیدم و به بوسه ها ادامه دادیم… به سمت سینه ام سکس ایرانی  که رفت ذوق و علاقه رو توی چشماش میدیدم. بدون وقفه شروع کرد به خوردن سینه هام. با ولع زیادی نوک سینه هامو میک میزد. هرچقدر که توی لب و بوسه ضعیف بود، توی خوردن سینه عالی بود!

مدت ها بود از خورده شدن سینه هام اینطور لذت نبرده بودم و دوست داشتم سرش رو به سمت سینه ام فشار بدم، همون کاری که دوران جوانی با معشوقم میکردم. اما… اما اون فقط یه مشتریه، همین!
_هی… چیکار میکنی؟! زودتر کارتو تموم کن. دوست دخترت که نیستم!
+اما !
_اما نداره! زود باش
از روی من بلند شد و شورتش رو درآورد. کیر معمولی و سفیدی داشت. کاندوم رو سریع روی کیرش کشید… پاهامو باز کردم و با سر اشاره کردم که شروع کن.

رقص با سوتین صورتی دختر ایرانی

کیرش رو چندباری روی کص ام مالوند و آروم سر کیرش رو رد کرد و با دو سه تلمبه شروع کرد. سرش رو به سمت صورتم آورد، توی ذهنم گفتم کاس سینه هامو بخوره،توی همین حال خواستم لب هامو جلو ببرم که به سمت سینه ام رفت ! همراه با تلمبه ها به خوردن سینه ام مشغول شد. تنش بوی آشنای عشقم رو میداد، دوست داشتم دستامو دور کمرش حلقه کنم اما باید حد و حدود خودم رو رعایت میکردم! آه آروم و بهم جمع شدن صورتش، خبر از ارضا شدنش میداد… اولین بار بود از زود ارضا شدن مشتری ناراحت بودم!…
سرعت زیادی توی پوشیدن لباس داشت! در حالی که داشت دکمه های پیراهنش رو میبست، با همون حالت خجالت و سری رو به پایین گفت ببخشید! واقعا ببخشید! خداحافظ! واقعا ممنونم!
verified profile,blonde,fucked,milf,amateur,homemade,wife,curvy,bathroom,cheating,family,reality,taboo,cheats,unfaithful,step-son,step-mom,infidelity,home-video,big-natural-tits,step-mother

From:
Date: March 19, 2020