سفتی كیرش و حس كردم عرق كرده بود صورتش لباشو

0 views
0%

سفتی كیرش و حس كردم

ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش
خوابید روم
خیلی حسمون بهم زیاد بود وقتایی كه باهم تنها بودیم شهوت تو چشمای جفتمون بیداد میكرد تا اینكه یه سفر دو روزه با هم رفتیم شمال
اولین شبی بود كه میخواستم كنارش باشم
وقتی رسیدیم رفت دوش گرفت و اومد
كه برخورد ریش مردونشو با گوشم حس كردم گرمی نفساش كه اسممو صدا می زد شل شدم كه دستاش سر خورد رو سینم زبونش رو گردنم حركت میكرد و چشمام و بسته بود دیگه هیچی نمی فهمیدم من و خوابوند رو تخت و سنگینیشو حس میكردم روم بود

سفتی كیرش و حس كردم

سفتی كیرش و لای پام حس كردم
چشماش بسته و داشت دیوانه وار گردنم و لیس میزد و لباسامو از تنم در میاورد
نمیتونستم مقاومت كنم خودم خیلی بهش نیاز داشتم
زیرش با یه شرت مونده بودم نوك سینه هام و میك میزد و من تو حال خودم نبودم كه سفتی كیرش و لای پام حس كردم فشار میاورد به كسم و حسابی خیس بودم

کیر همسایه عرب رفت تو کونم

پاهام و وا كردم و بیشتر فشار میداد داشتم ناله میكردم زیر تن مردونه اش و عرق كرده بود صورتش لباشو رو بدنم تكون میداد و رفت سمت كسم زبونش و گذاشت رو چوچولم و چرخوند روتختی سکس ایرانی و چنگ میزدم دستامو گرفت و گذاشت رو سرش
سرشو فشار میدادم سمت كسم و اون میك میزد من خیس خیس بودم

فشار آب کیرش تو کسم
فقط میخاستم ك ارومم كنه و تو اوج بود سرش و اورد بالا صورتش از ابم خیس بود اومد روم تو چشام نگاه میكرد و میگفت بكنمت
چشام بهش التماس میكردن و با دستش كیرش و كشید به خط كسم ناله میكردم و میكوببد كیرش و رو كسم سرش و میكرد تو دیوونه شده بودم بیشتر خم شد روم و كیرش و فرستاد داخل آه بلندی كشیدم كه صدای جون گفتنش میومد و اروم اروم عقب جلو میكرد و من اوج لذت سكس و درك كردم لباش رو گردنم بود و پام دور كمرش دیگه خالیم نبود داد میزدم محكمتر بكن فشارشو بیشتر كرده بود و تلمبه های محكم میزد با هر تلمبه اش كمرش و چنگ میزدم كه صدای ناله هام بالا گرفت كیرش خیس شده بود از ابم و دیدم نفساش تند شده فشار ابش تو كسم نبض زدن كیرش حالم و دگرگون میكرد عجیب …
teen,petite,skinny,amateur,POV,casting,audition,shy,yoga,newcomer,y2k,60fps

From:
Date: March 17, 2020