باید پردشو میزدم سابر سحله همسایه ها هم فهمیدن داستانو

0 views
0%

باید پردشو میزدم

دیدی اونجاش هم می بینیم اومدم پیش صابر بعد شام زنم میرفت می اومد کرم میریخت منو صابر حالمون خراب شده بود وقت خاب شد صابر بلند شد بره زنم پاشو تو یه کفش کرد گف نمی زارم بری صابر گف باید برم نمیشه جوری شد که زنم قشنگ خودشو بهش می چسبون و حلش میداد عقب می گفت نمیزارم بری خلاصه راضی شد بمونه ما تو یکی از خابا خابیدم صابرم تو اونیکی خاب رفتیم اتاق زنم لخت شد گف کیر می خام شروع کردیم به سکس در مورد کیر صابر حرف میزدیم وسکس می کردیم کس شراره شر شر اب بود جوری اخ اوخ می کرد سابر سحله همسایه ها هم فهمیدن داستانو خلاصه بهد چن بار ارضاع شدن شراره راضی شد بخابه صبح بیدار شدیم شراره یه ساپورت زخیم تنگ بدون شرت با یه تیشرت از کمرش پوشید اومد قشنگ میشد اندازه کس چاقشو دید کونش که فبها سابر دیگه تابلو نگاش میکرد بد صبحانه حاضر شدیم بریم تو راه گوشی سابر زنگ خورد کلی جرو بحث کرد بعد قط کردنش پرسیدم چیه موضوع گف قرار دا خونه تموم شده من هنوز 2 ماه دیگه درس دارم صاب خونه راضی نمیشه بهش اسرار

باید پردشو میزدم

خیلی سكسی
از اونجا شروع میكنم كه چجوری مخشو زدم هر روز میرفتم تو یه كافه ای تو میدان ونك سه سالی بود اونجا میرفتم یه دختری به اسم مبینا می امد اونجا ٢٠سالش بود اندام خیلی خیلی سكسی داشت تصمیم گرفتم به هرطریقی بهش شماره بدم یه روز سکس ایرانی روبرو میزش نشستمو بهش یه چشمك زدم بلند شد رفت بیرون رفتم پشت سرشو شماررو دادم بهش قرار شد فرداش بریم بیرون

کیر سفیدم رو تو دهن کوچیک و قشنگش میکنه

سریع منو لخت كرد
همون اول لبرو گرفتم بعد رفتیم كافه دوماه هرروز باهم میرفتیم كافه كلی صمیمی شده بودیم كه روز تولدم رسید رفته بود ارایشگاه چه چیزی شدع بود از ده صب امد خونه كیك اینارو اوكی كرد تا ساعت ٩شب مهمونا رسیدن همش بغلم میكرد پیش دوستام بوسم میكرد كه بعد دوستم مشروب اورده بود مشروبو خوردیم كاملا مست بودیم هممون ساعت شد ١٢همه رفتنومن موندمو عشقم رفتیم تو اتاق همین كه رسیدیم محكم بغلم كرد و سریع منو لخت كرد

خودشم لخت شد لبمو یه جوری میخورد باور نمیكردم منو انداخت رو تختو كلا بدنمو داشت میخور گردنمو جوری كبود كرده بود كه جاش مونده بود من حشریتر شدم برگردونمش رو تختو انقد خوردمش كه داد میزد بهش گفتم پرده داری نمیخوام پردتو بزنم لاپایی زدم ابم امد

From:
Date: March 17, 2020