کیر کلفت و کون تنگ ,ولی جا شد این حرفو زدم رفت دستشویی

0 views
0%

کیر کلفت و کون تنگ ,ولی جا شد

تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی

کیرش بو گند میداد
من یک پسر خاله جاکش دارم که هفت سال ازم بزرگتره. من 18 سالمه و بدن خیلی خوبی دارم. سفیدم 65 کیلوام چون یکم چربی دارم سینه هم دارم با یک سوراخ صورتی!
منم میرفتم تو فیلماش و جلوش میشستم فیلم سوپراشو میدیدم.
هدفم این بود باهاش طبیعی بشم و اگه بشه ترتیبشو بدم.
خلاصه پسر خالم اولا چیزی بهم نمیگفت و هی میگفت زشته قطعش کن ولی من هی بدتر میکردم و از عمد میگفتم تو که چیزی لاپات نداری قرار نیست کاریت بشه ولی یک روز که این سکس ایرانی حرفو زدم رفت دستشویی وقتی برگشت گفت ببین من هیچی ندارم!
یا خداااا…

کیر کلفت و کون تنگ ,ولی جا شد

یک کیر بزرگ خیلی بزرگ که از زیر شلوارش تا بالای زانوهاش بود زده بود بیرون فکر کنم 25 اینا بوود.
رسما کفم برید فک کردم چیزی گذاشته لاپاش و الکی میگه و بهش گفتم بدبخت چیزی لاپات گذاشتی اگه راست میگی درش یار!
گفت چه فایده اگه در بیارم که بهم نمیدی…
منم الکی بهش گفتم چرا میدم قول میدم.
گفت اگه راست میگی اول تو شلوارتو دربیار من کونتو ببینم!
منم که کونمو تمیز با واجبی همیشه پشماشو میزنم… پشتمو کردم بهش و خم شدم و سوراخ صورتیمو گرفتم سمتش و لای کونمو باز کردم که ببینه!
اونم که دستش تو شلوارش بود داش میکشید به کیرش. شلوارشو درآورد.
پشمام ریخته بود خواستم بگرخم گفت حالا که این اژدها رو بلند کردی باید خودت بخوابونیش!
تا آمدم در برم از پسی گردم گرفت پرتم کرد رو زمین.
اومدم بالا سرم از دستامو گرفت و نشست.
انقد کیرش بزرگ بود که میخورد به صورتم.
گفت حالا میخوری یا میدی؟
کیرش بو گند میداد منم گفتم میدم.

واقعا هیچی کس تنگ دختر ایرانی نمیشه

گفت شل کن,سر کیرشو فرو کرد تو
دستامو ول کرد گفت ببین بخوری بهتره بکنمت دردت میاد کونت پاره میشه.
منم که نقشه داشتم گفتم نه هیچکار نمیشه خودم کیرتو جا میکنم!
من هدف این بود که موقعی که میخواد فرو کنه یه گوز بدم ریده بشه حالش اما ای دل قافل!
تف انداخت رو سوراخ صورتیم و شروع کردم با سوراخم بازی کردن!
سر سینه هامم با دست دیگش فشار میداد یا گاها دست میکشید رو کیرم.
منم نفس نفس میزدم یهو سوراخ کونم دل زد (باز و بسته شد)
تا اینکه باز شد یک ناخونشو فرو کرد تو منم سریع جمع کردم ولی ول کن نبود.
یک تف دیگه انداخت با اون دستش دور سوراخم دست کشید و دهنشو باز کرد این دفعه دوتا از ناخوناشو کرد تو کونم.
یکم عقب جلو کرد داشت خوشم میومد گفت وقتشه
انگشتاشو در آورد گفت شل کن
سر کیرشو یواش فرو کرد تو کونم نفسم حبس شد گفتم الان عنم میاد توروخدا بکش بیرون اما بیشتر فشار میداد.
واقعا درد داشت منم هی سفت گرفته بودم بکشه بیرون ولی نمیرفت دیگه دیدم هرچی سفت میکنم بیشتر دردم میاد خودم شل کردم این لاشیم تا جا داشت فرو کرد تو کونم!

تلمبه ها شدید شد
یکم عقب جلو کرد. کل تنم داشت میلرزید گفتم توروخدا دربیار غلط کردم به حرفم گوش نمیکرد. گفتم باور کن درد دارم کیرت بزرگه
یهو گفت دوباره بگو
گفتم کیرت بزرگه لاشی دربیار
یهو دیدم تلمبه هاش شدید شد.
من نمیتونستم درست حرف بزنم هی نفسم میگرفت تو دلم آشوب بود.
تا اومدم آخ بکشم انگشت عنیشو کرد تو دهنم و فکمو قفل کرد تلمبه میزد تلمبه میزد که یهو آبشو خالی کرد تو کونم و کشید بیرون. کونمو همچی جمع کردم و یه حس عجیبی داشتم نمیدونستم حال کردم از اینکه کون دادم یا نه!
سریع رفت تو دستشویی خودشو شصت منم با اون حال شب تا صبح هم سوزش داشتم هم درد.

From:
Date: March 17, 2020