جنده کوچولو از کس و کون چه حالی میده

0 views
0%

جنده کوچولو از کس و کون چه حالی میده

خواهر فاطمه گفت:وای فاطمه چرا زودتر نگفتی؟شما برید پاهاتون رو بکنید توی کفش های ما و استراحت کنید تا به حسابش برسیم.خلاصه دو تایی اومدن آیدا رو نشوندن رو مبل و خودشون هم نشستن کنار آیدا و کف پاهاشون رو اوردن بالا جلوی صورت آیدا و گفتن:بو بکش.عرق کف پاهامون رو قشنگ اول بو کن بعد بلیس و بخور.
آیدا در حالی که 4 تا کف پا جوی صورتش بودن بویی کشید و گفت:اوفففف……..واییییی……چه بوی بدی میده……خیلی نامردین……اوففففففف……..
آیدا میگفت اوففففف بعد بو میکشید.حدود 5 دقیقه بو کشید تا این که خواهرهای فاطمه دو نفری با هم کف پاهاشون رو چسبوندن روی صورت آیدا.آیدا هم زیر پاهاشون دست و پا میزد و میگفت:اوممممم…….اوففففف……بسه…..اوممممممم..خفه شدم.

از کون کردن های من
یه روزسر ظهر رفتم مغازه یه خانومی اومد حدود ساله صروت سفید وچشمهای درشتی داشت ارایش ملایمی کرده بود گفت دنبال خونه واسه اجاره میگرده چادری بود قد بلند اما بدن خوبی داشت زمانی که وایساده بود چادرشو باز و بسه میکرد دیدم شلوار تنگ پوشیده و بلوز تنگی زیر چادرش که سینه هاش بزرگیش تو چشم میزد .همون اول کار گفت که شوهر نداره و با دختر ش زندگی میکنه خونه بهش معرفی کردم دربست بود کوچیک بود اما یک کلیده .کلید انداختم درو باز کردم رفتیم تو خونه اتاقها رو بهش نشون دادمو همینطور که توی هال راه میرفت چشمم افتاد از پشت دیدم عجب کونی داره با اینکه چادر پوشیده اما مث دمبه کونش تکون میخوره وبا عشوه راه میره وقتی باهام صحبت میکرد قشنگ نزدیکم می ایستاد وخیره میشد به چشمام وحرف میزدویجورایی میخواست مخ منو بزنه که قیمت خونه رو واسش درست کنم همش میگفت خوبه خونه اما باید برام قیمتشو درست کنی طوری با عشو حرف میزد که کیرم بد جوری راست شده بود . به بهانه زدن کلید برق حمام یه لحظه خودمو کشیدم جلو ودستمو بردم واسه کلید وتوی یه لحظه کیرم چسبید در کونش نرمیش رو حس کردم مث فنر پرید جلو خودشو جمع کرد وبه روی خودش نیاورد زیر چشمی نگاهی به برجستگی کیرم کرد واحاس کردم یکم ترسیده فهمید هوا پسه ومن راست کرد گفت خوب بریم دیگه هر چی تلاش کردم کاری کنم یکم بمونیم بلکه کاری کنم دیدم ترسیده و میخاد از خونه بره بیرون خلاصه با کیر شق شده از خونه زدیم بیرون زنگ زدم صاحبخونه اومد از شانس ما طرفو میشناختم خیلی مرد هیزی بود تا از در مغازه اومد تو وزنه رودید اب از لب ولچه ش راه افتاد وشروع کرد به کس لیسی که قابل شما رو نداره وشما مث دخترمی و..ازین کس شعرا سکس ایرانی طرفم تیز بود مخ صاحبخونه رو زد. عصر 5 شنبه بود که زنگ زدم گفت خونه ام منم رفتم زنگ زدمو با دفتر ودستکم با خودم بردم در روباز کرد رفتم تو راهرو رفتم توی هال خونه مرتبی چیده بود گفتم حسابی خسته شدینا گفت اره واقعا هم خودم هم دخترم اون بیچاره دیروز دیگه کلی خسته بود رفت دانشگاه گرفتم که دخترش رفته وتنهاست گفتم ینی تنهایید گفت اره کیرم یکم نیم خیز شد نگاه کردم چادر رنگی نازکی پوشیده بود ویه شلوار کشی مشکی زیرش بود که از زیر چادر قشنگ حجم رونهاش وکونش معلوم بود کونش اینقدر گنده بود که چاددرش مث طاقچه افتاده بود رو کونش راه میرفت قشنگ اندازه لپهای کونش معلوم بود بد جوری کیرم راست شده بودهی چادرشو باز وبسته میکرد سینه های گندش وبالای سینه ها گلوی سفیدش قشنگ واضح بود..

جنده کوچولو از کس و کون چه حالی میده

کیرمن 18 سانته خیلی کلفته ,کس سفید خوشگلی داشت
دفترمو اوردمو شروع کردم به صورت برداری وتا جایی که میتونستم طولش میدادم ت بیشتر از دید زدنش لذت ببرم همه جا دنبالم میومد وگاهی چسبیده بهم میستاد ومنم یادداشت میکرد م. نوبت شیر الات حمام رسید منم یهو درو واکردم رفتم تو حمام کلید برقو زدم که دیدم بععله شورت خانوم روی دوش اویزونه یهو گفت وای خاک به سرم ببخشید دوید ولباس زیراشو برداشت کارم تموم شد و مریم خانوم رفت برام یه چایی اورد, دو زانو کج نشستو کونشو داد عقب رونهاش بهم چسبیده بود ومنم خیره شده بودم به وسط پاهاش که متوجه شد وسریع چادرشو کشیذ روی پاهاش شروع کردیم حبت کردن واینکه چند سال تنهاستو بعدشم از من پرسید مجردی یا نه چرا ازدواج نمیکنی وخلاصه یک ساعتی باهم صحبت کردیم دیدم زیر چشمی به کیرم نگاه میکنه منم از عمد کیرمو جابجا کردم با دستم تا ببینه دیگه همش کیرمو میمالیدم که یهو گفت چخبره کشتیش گفتم چیو گفت همونو چیه جاش تنگه گفتم اره گفت همونروز دم در حموم فهمیدم جاش تنکه گفتم مگه چی شد گفت اونیکه پشتم مالیدی همونجا فهمیدم چقدر بزرگه خلاصه یخمون شکستو دیگه اوضاع روبراه شد گفتم میخای ببینیش منتظر جواب نموندمو کیرمو دراوردم گفت اوووف چه خبره چی بش دادی خورده کیرمن حدود 18 سانته اما خیلی کلفته توی یه لحظه رفتم کنارشو دست گردنشو خوابودندمش رو قالی شروع کردم لباشو خوردنو با دستم کسشو از رو شلوارش گرفتم تپل بود چادرشو انداختم کنار افتادم روش توی یه لحظه شورت وشلوارشو باهم کشیدم پاییین گفت اییی چیکار میکنی گفتم هیسسس اگه بدونی کیرم چی کشیده این چند وقت کشیدم شلوارشو تا اخر ودر اوردم از پاش کس سفید خوشگلی داشت مث کس دختر بود به همون نازی یکم کسشو خوردم دید واداد شروع کرد ناله کردنو کسش خیس اب شد لباسامونو دراوردیمو پاهاشو گذاشتم رو سینمو همینطور که پستوناشو میخوردم کیرمو کردم توکسش تنگ بود کله کیرم رفت داخلش داغ بود اروم جادادم تو کسش دادش بلند شد کسش خیلی معرکه بود تنگ وداغ دست گذاشت رو شکمم که یواش بکنم گفت خیلی کلفته کیرت یواش بکن

اولین سکس دختر باکره ,چه حرفه ای ساک میزنه

محکم تلمبه میزد م انگشتمو کردم تو کونش
تلمبه زدن دیدم دستشو گذاشت جلو دهنشو که صداش در نیاد شهوتمون زده بود بالا محکم تلمبه میزد م گفتم پاشو چهار دست و پا بمون اونم موند و از پشت کون گندشو که دیدم نزدیک بود ابم بیاد خیلی گنده بود کونش. دستمو بردم لای کنشو واکردمو کیرمو بردم درکسش شروع کردم تلمبه زدن بزرگی کونش نمیزاست تا خایه رو کنم موج برمیداشت کون گندش چند دقیقه کردمو میکشیدم بیرون که آبم نیاد کشیدم بیرونو شروع کردم کونشو زبون زدن همه جای کونشو لیس میزدم لاشو واکردم سوراخ کونشو ببینم وایییی صورتی و خوشگل با چروکهای زیاد معلوم بود کون نداده یا کم داده. زبونمو بردم در سوراخشو نوکشو زدم سوراخش بعد اروم انگشتمو تفی کردمو وبردم در کونش نوک انگشتمو کردم تو کونش یهو گفت واییی نکن پشتو نکن هیچی نگفتم سر کیرمو تف زدمو گذاشتم در کونش گفت واییی چیکار میکنی جوابشم ندادمو فشاردادم خودشو کشید جلو وخوابید به پشت رو زمین وپاهاشو چسبوند به هم گفت پشت نه اروم درگوشش گفتم من یکماهه تو کف کونتم امروز کون نکرده ازینجا نمیرم پس خودت همراهی کن قول میدم دردت نیاد گفت نه خواهش میکنم من تا حالا پشت ندادم گفتم خودم بازش میکنم گفت جلوم تنکه چرا جلو نمیکننی گفتم میکنم اما فقط یبار بزار سرشو بکنم توپشتت تا اروم بشم خلاصه نیم ساعت باهاش کلنجار رفتمو یه بالش گذاشتم زیر کمرش کگونش رومد بالا سوراخش و حسابی مک زدمو کرم مالی کردم کیرمو میزون کردمو گذاشتم درکونش اما هیچ فشار ندادم که بترسه هی خودشو شل وسفت میرکد واسترس داشت گفتم نترس کسشو از زیر میمالیدم گفتم اصلا نترس اصلا نمیفهمی اروم میره توش لاله گوششو میخوردم اروم اروم کیرم جا وارکد وسرش رفت توکونش داغ داغ بود یه اخی گفت . سینه هاشو گرفتمو نصف کیرمو با فشار دادم تو کونش دادش رفت به اسمون محکم افتادم روش تکون نخوره تقلا میکرد گوزید وسط کار صداش قطع شد بد جور خجالت کشید منم فرصتو غنیمت شمردم تا خایه کردم تو کونش گوز گنده ای داد وگریه اش در اومد دیدم تا تخمام رفته تو کونش از گوزیدنش طوری شهوتی شدم که با فشار ابم تو کونش خالی شد وافتادم روش نفس نفس میزد اروم پاشدم کیرم اومد بیرون اب از کونش میریخت بیرون .بی حال افتادم کنارش رفت دستشویی واومد همش ناله میکرد که دفع اوله کون داده خلاصه من رفتمو ازون به بعد هفته ای دو روز میرفتم حسابی میکردمش اما دیگه بهم کون نداد که نداد .اما کسشو کرده بودم مثل غار ..

verified profile,cum,facial,blonde,petite,milf,riding,amateur,homemade,curvy,family,nerdy,reverse-cowgirl,taboo,kink,cum-in-mouth,stepmom,helps,stepmother,stepson,big-natural-tits

From:
Date: March 17, 2020