جنده خانوم چه کیری میخوره…آرومتر کندیش از جا

0 views
0%

جنده خانوم چه کیری میخوره…آرومتر کندیش از جا

فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون میدین؟آیدا گفت:زن همسایه طبقه پایین یا دخترت!یا همسایه روبرویی که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد.آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه

من صرفا گی نبودم
من یه دوست داشتم که از راهنمایی باهم بودیم اسمش پارسا بود
من درس خون بودم اونم اولش بود ولی بعد رفت سمت دوست دختر بازی و بیرون رفتن
فهمیده بودم که گاهی اوقات میره جنده میکنه من صرفا گی نبودم واسه همین دلم می خواست یبار بهش گفتم با خنده منم بیام گفت حتماااا
گفتم پس میام تا روت کم شه کردنو یادت میدم که دید سره کل وکل و غیره قبول کرد
یه پسر لاغر سفید و خوش قیافه بود و من یه ذره ازش پر تر بودم و سفید
سر مکانش که با هم رفتیم دم در واستاده بود اسمش مینا بود سکسی و شاید ۲۹ ساله مو بلوند که از زیر چادرش سکس ایرانی بیرون بود و سینه بزرگش تو تاپ صورتیش از زیر چادر خودنمایی می کرد
رفتیم تو گفت همزمان با دو نفر نمیتونم
گفتم پس پارسا اول بیاد
شروع کرد لخت شدن دوباره احساسم بهش شعله ور شد بهش زل زده بودم
مینا دراز کشیده بود و منتظر بود
شورتشو درآورد یه لحظه نگاهم کرد
چشمامون به هم خیره شد
یهو نگامو ورداشتم اونم انگار که دمق شده بود
جورابشم کند و کاندوم زد و رفت طرف مینا
دوستش داشتم
از پشت بغلش کردم فشارش دادم و گردنشو لیس زدن
برگشت گفتم الان اعتراض میکنه و داد میزنه
لباشو رو لبام جفت کرد با شهوت می خورد منم سرخ شده بودم از کاری که کردم
مینا گفت جوجه ها چه غلطی میکنین
لختم کرد و میلیسیدم
میدونستم میخواد بکنتم خوشم نمیومد من می خواستم اونو….
ولی نمی خواستم ناراحت شه
درازم کرد پاهامو داد بالا
چیکار میکنی پسر از درد میمیره

جنده خانوم چه کیری میخوره…آرومتر کندیش از جا

ژل ریخت و سوراخمو میمالید
مینا بود
لوبریکانت دستش بود
ژل ریخت و سوراخمو میمالید
کاندومو کند
شروع کرد به آه گفتم تا ته رفت لبمو گاز گرفتم
بوسم میکرد
اهم بلند تر شد
یهو پرید چیکار میکنی میناااااا
ژل میمالم برات
فک نکن که اون پشتتو نمیخواد
پارسا گفت ولی من…..
مهم نیست
دوباره تلمبه میزد
مینا انگار دلش به حالم سوخته بود
چند دقیقه بعد کشید بیرون
گفتم اما ارضا نشدی
گفت اگه ارضا بشم دیگه تو حال نمیکنی
نوبت توعه
مینا به ما ژل زده بود
یه ذره بوسیدمش نوک سینه هاتو مک زدم خوابوندمش
دوست دارم
منم

این کون تپل منو به بهشت برد

کیرتو بده ساک زدن براش
تنگ بود
میخوای انجام ندیم
نه بکن
شروع کردم به کردن شهوت وجودمو گرفته بود تند تند میکرم چشماش باز بود
پاهاش کنار سرم بود میبوسیدمشون
چند دقیقه بعد مینا گفت خیله خب مساوی شدین بکش بیرون خونریزی میکنه
با رضایت نگام میکرد
بلند شد بغلش کردم همدیگرو میبوسیدیم
گفتم کیرتو بده ساک زدن براش ابش داشت میمود گفتم میخورم گفت نه ریخت رو صورتم
اونم همیکارو کرد
خب حالا زوج عاشق برن لونشون بای دیگه به اندازه کافی معاشقه کردین

From:
Date: March 17, 2020