زن حشری ایرانی عشق آب کیر رو ممه هاشه

0 views
0%

زن حشری ایرانی عشق آب کیر رو ممه هاشه

لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.

زن حشری ایرانی عشق آب کیر رو ممه هاشه

باید التماس کنی جنده ی گدا
مثل ادم هایی عادی موقع خندیدن آروم آروم خنده اش رو قطع نمی کرد بلکه وسط قهقهه زدن یهو جدی میشد
یا یدفعه وسط دعوا با یه نفر می زد زیر خنده در حالیکه داشت صورت اون یارو رو با پاهاش له میکرد ولی اینا برام مهم نبود چون وضع مالی چندان خوبی نداشتم و اون مثل ریگ برام پول خرج میکرد و روز سوم دوستی مون بهم یه ماشین شاسی بلند با رنگ قرمز هدیه داد و گفت دوست ندارم پاهای خوشگلت اذیت بشن و تازه دانشگاه هم قبول شدی زشته بخوای پیاده و با سرویس بری اون روز از خوشحالی روی هوا بودم جوری عاشقش شده بودم که همش خودم رو در بغلش تصورم میکردم. با هر قدمی که بر میداشتم صورت خوشگلش جلوی صورتم ورق میخورد. نزدیک کریسمس بود، بهم زنگ زد و گفت که حاضر بشم وقتی اومد دنبالم باورم نمیشد چی میدیدم درست مثل یک پرنس که دنبال پرنسسش اومده بود از قبل بهم گفته بود که به خانواده ام بگم که دارم میرم خونه دوستم پارتی و شب هم خونه شون میمونم. منو برد به یک رستوران گرون قیمت سکس ایرانی رستورانی که هیچ وقت نمیتونستم برم مگر اینکه بعد از غذا خودم وارد آشپز خونه میشدم و کل ظرف های یک هفته رو میشتسم.گرونترین غذای اونجا رو سفارش داد غذایی که حتی تلفظش برام سخت بود. قبل از اون روز منو بوسه میزد و انگشتم میکرد و سینه هام رو میمالوند ولی اون روز خیلی بی قراری میکرد و همش پاهاش رو به کصم فشار میداد و میگفت آماده باش که امشب قراره حسابی حال کنیم و من هم دل تو دلم نبود چون همه جوره به دلم میرفت و غم و غصه هام رو گوش میداد بعد از غذا یه جعبه به من داد و گفت برو توی دست شویی بازش کن خودت میفهمی چکارش کنی وقتی رفتم دستشویی دیدم ویبراتور توی جعبه اس که توش نوشته بود تو کون حالش بهتره چون برای امشب وحشی تر میشی وقتی اومدیم بیرون چشم های منو چشم بند زد و ویبراتور رو فعال کرد و راه افتاد و من که شهوتم مثل شیر غرش میکرد برام مهم نبود که چرا چشم بند به چشمام زده و دستام رو دست بند ولی وقتی رسیدیم منو توی بغلش گرفت پرت کرد روی تخت ولی وقتی بهش گفتم دنیل پس کی شروع میکنی گفت خفه شو و ضر نزن من که مونده بودم چش شده گفتم هیچ معلوم هست چی میگی که یهو با یه چیزی مثل شلاق زد رو شکمم و گفت مگه نگفتم ضر نزن من که از شدت درد نفسم بند اومده بود فقط التماس میکردم و اون گفت اره باید التماس کنی جنده ی گدا

رقص سکسی دختر داغ افغان

نکنه کونت میخاره جنده
بدبخت کیر خور و مثل وحشی ها لباسم رو پاره کرد.بهش گفتم چشم بند رو لااقل بردار گفت باید التماس کنی گفتم لطفا چشم بند رو بردار خواهش میکنم خندید و گفت تاوان داره جنده خانوم گفتم باشه قبوله تو رو خدا چشم بند رو بردار .چشم بند رو برداشت ولی بلافاصله خوابوند زیر گوشم و دوتا گیره سینه به سینه هام وصل کرد تا میتونست تنگشون کرد من که از درد داشتم میمردم بهش گفتم چرا اینکار رو میکنی روانی که یهو منو پشت و رو کرد دست ها و پاهای منو به تخت بست گفت اینو ببین وقتی دیدم یه چیز مثل گرز که کلفتیش از کف دستم هم بیشتر بود رو نشونم داد گفت تکون بخوری اینو تا ته میکنم تو کونت پس جم نخور و بعد یه شمع رو برداشت گذاشتش روی یه دستگاه و شروع کرد به اب شدن و پارافینش میرفت داخل اون دستگاه شبیه دستگاه تتو بود وقتی دستگاه رو برداشت التماسش کردم که این کار رو نکنه گفت نکنه کونت میخاره جنده گفتم که حرف نزن گفتم چرا اینکار رو میکنی پس وقتی اینکار رو کردی دیگه بزار برم خندید و گفت بری کجا بری یک ساله زیر نظرت دارم از مزایده پول خیلی خوبی ازت در میارم گفتم چی میگی کدوم مزایده گفت نترس وقتی مهر رو روی کمرت زدم بهت میگم چی کارت میکنم قراره یه بازی کنیم و شروع کرد به سوزاندن کمرم سوختگی ها درست مثل سوختگی های کمر خواهرش بود ولی وقتی بهش گفتم یعنی تو اینکار رو با خواهرت هم کردی حیوون، یهو با شلاق زد به کونم و گفت یه باره دیگه چیزی جز ارباب صدام کنی با اره از وسط نصفت میکنم در ضمن اون هم مثل تو جنده ای بیش نبود و بعدش دوباره پاها و دستام رو بست و انداختم روی یه ویلچر من که فقط از ترسم گریه میکردم و از ترس اون گرز جرئت جیغ زدن نداشتم با هق هق گفتم ارباب منو کجا میبری گفت به زودی می فهمی جنده عوضی یادته بهت گفتم قراره بازی کنیم؟ ای درد سوختگی ها نمی فهمیدم چی داره میگه

بیشتر بهت تجاوز بشه بیشتر بخندی و لذت ببری
منو از یه راهرو توی اون خونه سلطنتی، برد به سمت یه دیوار و دستش رو به دیوار فشار داد و یه در باز شد و منو برد داخلش و رفتیم داخل زمین .چیزی که میدیدم رو باور نمیکردم یک جای خیلی بزرگ بود با نور قرمز پر از کابین هایی که مثل سلول انفرادی بود و سمت چپ هم یه قسمت با نور سبز و تخت جراحی و اخر اون جا دوتا اتاق عایق صدا بود.منو برد به وسط اتاق که یک میز گرد با یه تنگ ماهی کدر پر از کارت هایی مثل کار ویزیت.تو خودم بودم که یهو گیره های سینه رو از روی سینه ام کشید و گفت خوب گوش کن کصو بدبخت اون دختری که اون موقع دیدی یه برده بود درست مثل تو جنده ای بیش نبود که شانس باهاش یار بود اینجا از این تنگ شروع میکنیم و به نوبت ازش یه کارت در میاریم مشکی یعنی تو تبدیل به عروسک لولیتا میشی و کارت قرمز میگه برده میشی و تو باید این گردونه رو با دهنت راه بندازی و طبق عددی که میاد کارت ها رو به نوبت میچینم و اون رنگی که بیشتر باشه درباره اینده ات قضاوت میکنه. اگر برده بشی توسط چندتا روان شناس تورو تبدیل به برده جنسی میکنیم و اون وقت مثل اون دختر قبل از دادنت به مشتری باید برای خودت یه جانشین پیدا کنی و اگر هم عروسک لولیتا بشی دست ها و پاهات و زبونت رو قطع میکنیم و دندونات رو میکشیم و باز هم با روانشناس ها کاری میکنیم که هرچی بیشتر بهت تجاوز بشه بیشتر بخندی و لذت ببری و از اونجایی که هیچی جز یه گوشت کص و کون دار نیستی ،لازم نیست که جانشینی رو پیدا کنی چون بخوای هم نمیتونی و مثل شیطان قهقه میزد. بعدش منو برد تا ترسناک ترین صحنه زندگیم رو نشونم بده منو برد به سلول های انفرادی و دره یکیشون رو باز کرد و گفت این یکی از عروسک های لولیتاس . باورم نمیشد که یک انسان رو این جوری کرده بودند مثل یه سگ قلاده به گردنش بود و یه ظرف غذا و آب جلوش بود و همینجوری بوی تعفن عن و شاش اونجا رو برداشته بود بعد منو به اتاق عایق صدا سمت چپ برد و از پنجره که نگاه کردم نزدیک به ۱۵ تا دختر با لباس های برده جنسی و مثل دو زانو نشسته بودند و گفت اینا هم همون برده هان که مثل ربات می مونن شانس بیاری مثل اینا بشی لا اقل اینا تو گوه خودشون نمیغلتند دوباره اون خنده وحشیانه اش تو گوشام پیچید و منو برگردوند به سمت میز و گفت خب شانست رو امتحان کن من با نا امیدی و ترس گردونه رو چرخوندم و عدد ۱۴ اومد و اون شروع کرد به ۱۴ تا کارت در اوردن و بعد رنگ ها رو تفکیک کرد و گفت
anal,stockings,hardcore,european,sucking,blowjob,brunette,lingerie,secretary,assfuck,buttfuck

From:
Date: March 19, 2020